دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، آذر 1393، صفحه 1-18 

شناسنامه علمی شماره

1. تعیین عامل‌های مؤثر بر تقاضای بیمۀ دام روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان مرند)

صفحه 1-18

10.22048/rdsj.2014.8583

محمد خداوردیزاده؛ صابر خداوردیزاده؛ فرامرز معصوم زاده