دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 20، زمستان 1397، صفحه 429-550 

علمی پژوهشی

1. اثرات توسعه گردشگری در روستاهای بخش مرکزی شهرستان بویر احمد

صفحه 427-440

مهدی نوری پور؛ الهام درخشان؛ زینب شریفی