دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 14، تابستان 1396، صفحه 137-279 (تابستان 96) 
6. بررسی سنجش وضعیت ناامنی غذایی خانوارهای شهرستان باوی

صفحه 231-246

بهمن خسروی پور؛ منا درانی؛ امید مهراب قوچانی