دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 13، بهار 1396، صفحه 1-136 
6. شناسایی و تحلیل موانع و مشکلات تولید شیر ارگانیک در استان اردبیل

صفحه 91-107

مهناز محمدزاده؛ حسین شعبانعلی فمی؛ ناصر مطیعی؛ محمدرضا سنجابی