دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 12، زمستان 1395 

علمی پژوهشی

1. تحلیل نقش سرمایه اجتماعی در زیست‎پذیری روستاهای ادغام شده در شهر میاندوآب

صفحه 415-441

حسن افراخته؛ حمید جلالیان؛ آرزو انوری؛ ایوب منوچهری