دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 11، پاییز 1395 
5. اثر عوامل اقتصادی بر تقاضای کالری خانوار روستایی

صفحه 355-364

حسین عبادی پور؛ محمود احمدپوربرازجانی