دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 10، تابستان 1395، صفحه 150-278 (تابستان 95 راهبردها) 
3. تحلیل پایداری مساکن نوساز روستایی در روستای پل‌بابا حسین

صفحه 175-192

جیران چام چام؛ علی اصغر میرک زاده؛ عباس مهروان


6. بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر نیت و رفتار حفاظت از آب کشاورزی در شهرستان الشتر

صفحه 237-253

فاطمه رحیمی؛ مسعود یزدان پناه؛ معصومه فروزانی؛ سعید محمد زاده؛ رابرت بورتن