دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 10، شهریور 1395، صفحه 150-278 (تابستان 95 راهبردها) 
بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر نیت و رفتار حفاظت از آب کشاورزی در شهرستان الشتر

صفحه 237-253

10.22048/rdsj.2016.38659

فاطمه رحیمی؛ مسعود یزدان پناه؛ معصومه فروزانی؛ سعید محمد زاده؛ رابرت بورتن