دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 9، بهار 1395 

علمی پژوهشی

1. نقش جوامع روستایی در حفاظت از مراتع در شهرستان ماهنشان

صفحه 1-21

کبری کریمی؛ اسماعیل کرمی دهکردی؛ محمد بادسار


8. بررسی عوامل موثر بر رضایت سهامداران از عملکرد شرکت های سهامی زراعی

صفحه 8-8

محمدرضا بخشی؛ مجید رعنایی؛ اسدالله زمانی پور؛ محمود فال سلیمان