علمی پژوهشی اقتصاد کشاورزی
امکانسنجی اثرگذاری نوغانداری بر اقتصاد روستایی (مطالعه موردی؛ روستاهای شهرستان نطنز)

محمد ابراهیم محمدی مسعودی؛ حسن افراخته؛ حمید جلالیان

دوره 9، شماره 1 ، اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22048/rdsj.2022.294158.1959

چکیده
  صنعت ابریشم نقش مهمی در ترغیب سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها، ایجاد درآمد برای دولت و اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم در سراسر کشور داشته است. یکی از این راهبردها جهت توسعه پایدار روستایی توسعه و گسترش صنایع در نواحی روستایی می‌باشد. ابریشم کشی در کشور ایران به دو شکل صنعتی و سنتی وجود دارد که سهم بخش سنتی در این حرفه بیش از 70 درصد می‌باشد ...  بیشتر

علمی پژوهشی توسعه روستایی
شناسایی خوشه‌ روستاهای هدف گردشگری در استان همدان

رضا موحدی؛ مهرداد پویا

دوره 9، شماره 1 ، اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22048/rdsj.2022.251002.1879

چکیده
  گردشگری روستایی یکی از انواع گردشگری است که تقاضا برای آن در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته و به عقیده محققان به‌عنوان سومین فعالیت اقتصادی سودآور در جهان مطرح است؛ چراکه محیط روستا، میراث تاریخی و فرهنگی آن گردشگران زیادی را جذب زندگی روستایی کرده است. از همین‌رو، پژوهش حاضر به سطح‌بندی روستاهای هدف گردشگری در استان همدان پرداخته ...  بیشتر

علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
برنامه ریزی راهبردی بازاریابی گیاهان دارویی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان چناران)

مریم قاسمی؛ زری افشار؛ خدیجه بوزرجمهری

دوره 9، شماره 1 ، اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22048/rdsj.2022.299133.1969

چکیده
  یکی از عوامل مهمی که باعث عدم تحقق اهداف توسعه کشاورزی و افزایش تولید و درآمد کشاورزان در کشورهای درحال‌توسعه می‌شود، نارسایی سیستم بازاریابی محصولات کشاورزی است. از این رو مطالعه حاضر به شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای مطلوب بازاریابی گیاهان دارویی از دیدگاه کشاورزان می‌پردازد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و مطالعه در سال 1398 ...  بیشتر

علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
بررسی مؤلفه های کارآفرینی اکوتوریسم در پای کوه های سهند مطالعه موردی دره آذرشهرچای

پریسا سادات سهرابی؛ داود مختاری

دوره 9، شماره 1 ، اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22048/rdsj.2022.298300.1977

چکیده
  ترکیب کارآفرینی و اکوتوریسم از بهترین راهکارهای متنوع‌سازی اقتصاد جوامع، مخصوصاً روستاها، ایجاد اشتغال و تولید ثروت و رفاه به شمار می‌رود. و در مواقعی که کشاورزی به تنهایی قادر به تأمین فرصت‌های شغلی مورد نیاز جوانان نیست، فرصت‌های شغلی جدیدی در صنعت و خدمات ایجاد می‌کند. هدف از این تحقیق شناخت مؤلفه‌ها، شاخص‌ها و تأثیرات آن‌ها ...  بیشتر

علمی پژوهشی توسعه روستایی
راهبردهای تحقق مشارکت زنان روستایی در پروژه های توسعه در ایران

شهره سلطانی؛ مجتبی پالوج

دوره 9، شماره 1 ، اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22048/rdsj.2022.295505.1962

چکیده
  به دلیل توجه کمتر به ظرایف وپیچیدگی‌های موضوع مشارکت، مشارکت زنان روستایی در پروژه‌های توسعه اغلب به صورت یک شعار باقی می‌ماند. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی راهبردهای مناسب برای تحقق مشارکت واقعی زنان روستایی در پروژه‌های توسعه از دیدگاه صاحبنظران انجام شد. به منظور دستیابی به این هدف، با استفاده از چارچوب موسسه بین المللی غذا (IFPRI)، ...  بیشتر

علمی پژوهشی توسعه روستایی
تدوین مدل مفهومی زیست‌پذیری با ارزیابی عوامل راهبردی‌

چمران موسوی؛ اسماعیل علی اکبری؛ رضا مختاری ملک آبادی

دوره 9، شماره 1 ، اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22048/rdsj.2022.293481.1957

چکیده
  مفهوم زیست پذیری در کنار پایداری و به عنوان یک شعار در گفتمان عمومی و برنامه ریزی پدید آمده است. برنامه ریزان و سیاست گذاران در رابطه با ایجاد و یا حفظ شهرها، به مفهوم زیست‌پذیری به عنوان یک اصل راهنما برای سرمایه گذاری و تصمیم گیری و شکل دادن به محیط اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی و بیولوژیکی شهری استناد می‌کنند و زیست پذیری را استاندارد ...  بیشتر

علمی پژوهشی اقتصاد کشاورزی
بررسی رابطه بین ارزش افزوده زیربخش‌های کشاورزی و نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران

محمد کیانی ده کیانی؛ حامد نجفی علمدارلو

دوره 9، شماره 1 ، اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22048/rdsj.2022.290936.1952

چکیده
  نابرابری درآمدی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که به سبب تأثیر آن بر جنبه‌های مختلف رفاه اقتصادی، تأمین امنیت غذایی و مسائلی که متعاقبا ایجاد خواهد شد مورد توجه جدی سیاستگذاران اقتصادی است. بنابراین هدف این تحقیق با توجه به اثرات متفاوتی که افزایش ارزش افزوده زیربخش‌های کشاورزی بر توزیع درآمد دارند، بررسی رابطه‌ی بین افزایش ارزش افزوده ...  بیشتر

علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تحلیل مدیریت پسماند روستایی با استفاده از تحلیل مدل ساختاری PLSمطالعه موردی دهستان ماهیدشت کرمانشاه

محمد اکبرپور؛ امیر امیری؛ سمیه عظیمی

دوره 9، شماره 1 ، اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22048/rdsj.2022.282453.1933

چکیده
  امروزه با توجه به روند رشد سریع جمعیت، بحث افزایش پسماندها به یکی از چالش های اساسی توسعه پایدار روستایی جهت حفظ محیط زیست تبدیل شده است. لذا حفظ پایداری زیست محیطی از طریق بهبود وضعیت مدیریت پسماند های روستایی اهمیت بسیاری یافته است. در همین راستا هدف پژوهش پیش رو شناسایی مسائل و مشکلات مدیریت پسماند مناطق روستایی دهستان ماهیدشت ...  بیشتر