دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 7، پاییز 1394، صفحه 246-365 
3. عوامل مرتبط با رفتار بازاریابی (نحوه فروش) زیتون‌کاران شهرستان طارم

صفحه 271-286

سمیه چگینی؛ علی شمس؛ احمد قیدی؛ اسماعیل کرمی دهکردی


4. امکان سنجی اجرای طرح "کم‌کاشت" در راستای احیای تالاب جازموریان؛ مطالعه موردی شهرستان جیرفت

صفحه 287-298

حامد اسکندری دامنه؛ حسین نوروزی؛ حسن خسروی؛ حامد رفیعی؛ عمران طاهری ریکنده