دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 7، آذر 1394، صفحه 246-365 
4. امکان سنجی اجرای طرح "کم‌کاشت" در راستای احیای تالاب جازموریان؛ مطالعه موردی شهرستان جیرفت

صفحه 287-298

10.22048/rdsj.2016.13609

حامد اسکندری دامنه؛ حسین نوروزی؛ حسن خسروی؛ حامد رفیعی؛ عمران طاهری ریکنده