دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6، شهریور 1394، صفحه 1-160 

علمی پژوهشی

عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان اصفهان

صفحه 1-20

10.22048/rdsj.2015.13407

لاله محتشم زاده؛ محمد صادق ابراهیمی کوهبنه؛ امیر مظفر امینی