دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6، تابستان 1394، صفحه 1-160 

علمی پژوهشی

1. عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان اصفهان

صفحه 1-20

لاله محتشم زاده؛ محمد صادق ابراهیمی کوهبنه؛ امیر مظفر امینی


7. ارزیابی رفاه اجتماعی در مناطق روستایی مطالعه موردی: دهستان خیر(شهرستان استهبان)

صفحه 121-140

سعیدرضا اکبریان رونیزی؛ عباس رجایی؛ مهدی رمضان زاده لسبویی


8. تحلیل اقتصادی تبدیل سیستم سنتی به مدرن آبیاری محصول گندم در استان فارس

صفحه 141-160

رضا اسفنجاری کناری؛ مصطفی اسکندری؛ حسین مهرابی بشرآبادی