دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 24، دی 1398 
بررسی عوامل اثرگذار بر کارایی شالیکوبی‌های استان مازندران

صفحه 381-393

10.22048/rdsj.2020.217743.1833

سید مجتبی مجاوریان؛ رقیه زاهدیان تجنکی؛ سید علی حسینی یکانی