دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 23، پاییز 1398 (پاییز 98) 
3. بکارگیری راهبردهای مدیریت آب توسط کشاورزان کوچک مقیاس در شرایط خشکسالی درمناطق روستایی استان اصفهان

صفحه 265-278

مهناز محمدزاده؛ حسین شعبانعلی فمی؛ مسلم سواری؛ مهسا معتقد؛ مسیب بقائی؛ سمیرا افشاری


شماره‌های پیشین نشریه

پاییز 98
تابستان 98 راهبردهای توسعه روستایی
بهار 98 راهبردهای توسعه روستایی