دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 21، بهار 1398 (بهار 98 راهبردهای توسعه روستایی) 

علمی پژوهشی

1. تحلیل سطوح پایداری معیشت روستاییان (مطالعه موردی روستاهای شهرستان سقز)

صفحه 3-19

افسانه احمدی؛ حسن لنگرودی؛ وحید ریاحی؛ حمید جلالیان


شماره‌های پیشین نشریه

پاییز 98
تابستان 98 راهبردهای توسعه روستایی
بهار 98 راهبردهای توسعه روستایی