نقش نگرش روستائیان نسبت به طرح‌های آبخیزداری بر مشارکت آنها (مطالعه موردی حوزه آبخیز سعیدآباد کیاسر)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

10.22048/rdsj.2019.169438.1775

چکیده

به‌منظور جلب مشارکت ساکنان یک حوزه آبخیز برای شرکت در طرح‌های آبخیزداری، عوامل تاثیرگذار باید مورد توجه قرار گیرد. تحقیق حاضر به منظور بررسی نقش نگرش روستائیان نسبت به طرح‌های آبخیزداری بر مشارکت آنها (مطالعه موردی حوزه آبخیز سعیدآباد کیاسر)صورت گرفته است. مطالعه حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بوده که به روش همبستگی- توصیفی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر را تمامی سرپرستان خانوار حوزه آبخیز سعیدآباد)343(N=تشکیل داده‌اند. اندازه نمونه به وسیله فرمول کوکران محاسبه گردید. تعداد 157 نفر برای انجام تحقیق انتخاب شدند. نمونه‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌ استفاده گردید که روایی آن توسط اساتید فن و صاحب‌نظران تایید شد. مقدار آلفا کرونباخ محاسبه شده بین 75/0 تا 89/0 بود. میانگین تعداد دفعات شرکت در دوره‌های آموزشی 1 بار بوده است. میانگین میزان مشارکت پاسخگویان در طرح‌های آبخیزداری و نگرش روستائیان نسبت به طرح‌های آبخیزداری در حد زیاد بودند. نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون نشان داد که 29 درصد واریانس مشارکت به وسیله نگرش تبیین گردید. با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق، توصیه می‌گردد با برنامه‌ریزی دقیق و ایجاد نگرش مطلوب در روستاییان می‌توان از مشارکت آنها در طراحی و تدوین، اجرا و ارزشیابی طرح‌های آبخیزداری استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of villagers' attitudes to watershed plans on their participation(Case Study: Saeed Abad Kiuser Watershed)

نویسندگان [English]

  • Hossien Rahimzadeh 1
  • Mehdi Charmchian Langerodi 2
1 Department of Agricultural Extension and Education, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
2 Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
چکیده [English]

In order to participate in the watershed plans, the effective factors should be considered. The study aimed at investigating the role of villagers' attitudes to watershed plans on their participation (Case study: Saeed abad Kiasar Watershed). This study is a practical research that do in the form of correlation-descriptive method. Statistical population comprised head of families (N= 343) from saeedabad watershed basin. The sample size was calculated using the Cochran formula in an attempt to recruit 157 individuals as prospective participants. The stratified random sampling was employed in this study. A questionnaire was used to collect data; its validity was confirmed by experts and scholars. Cronbach's alpha was reported between 0.75-0.89 for the questionnaire. The average number of times in training courses has been 1 times. The average participation of villagers in watershed plans and attitude were at a high level. The regression analysis showed that 29 percent participation variance was explained by attitude. According to the achieved results of the research, It is recommended that by carefully planning and creating a favorable attitude in villagers, their participation in the design, implementation and evaluation of watershed plans can be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training program
  • Development
  • Rural
  • incentive