تحلیل سطوح پایداری معیشت روستاییان (مطالعه موردی روستاهای شهرستان سقز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 برنامه ریزی روستایی

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه خوارزمی

10.22048/rdsj.2019.140559.1747

چکیده

رویکرد معیشت پایدار یکی از رویکردهای تحلیلی جدید در زمینۀ توسعه روستایی است که در سال‌های اخیر به منظور توسعه روستایی و کاهش فقر مورد توجّه قرار گرفته است. هدف این پژوهش تحلیل وضعیت پایداری معیشت روستاییان در شهرستان سقز می‌باشد. برای مشخص نمودن روستاهای مورد مطالعه ابتدا روستاها به 5 گروه جمعیّتی تقسیم شدند و سپس بر اساس فراوانی روستاها در هر طبقه جمعیتی تعداد روستاهای هر طبقه مشخص گردید که در مجموع تعداد 28 روستا به عنوان نمونه انتخاب شد. با استفاده فرمول کوکران 308 خانوار به عنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب گردید و بوسیله آنها پرسشنامه تکمیل گردید. نتایج حاصل از یافته‌های توصیفی و آزمون T تک نمونه‌ای نشان می‌دهد که وضعیت پایداری معیشت در همه ابعاد معیشت پایدار در سطح منطقه مورد مطالعه پایین می-باشد. همچنین نتایج حاصل از آزمون همبستگی و رگرسیون نشان می‌دهد که رابطه مستقیم و معناداری میان مؤلفه‌های معیشت پایدار وجود دارد و از میان این مؤلفه‌ها دارایی‌های اقتصادی و فیزیکی تأثیر بیشتری بر معیشت پایدار ساکنان دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس و آزمون توکی نشان می‌دهد که تفاوت معناداری میان بخش‌های شهرستان سقز به لحاظ پایداری معیشت وجود دارد و بخش مرکزی به لحاظ پایداری معیشت وضعیت مناسب‌تری نسبت به سایر بخش‌ها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of levels sustainable livelihoods of villagers (case study of villages in Saqez city)

نویسندگان [English]

  • afsaneh ahmadi 1
  • hasan motieee 2
  • vahied riyahi 3
  • Hamid halalian 3
1 Rular planingh
2 univesity of tehran
3 universty of kharazmi
چکیده [English]

Sustainable Livelihoods is one of the new analytical approaches to rural development that has been considered in recent years for rural development and poverty alleviation. The purpose of this study is to analyze the stability of rural livelihood in Saqez city. In order to determine the villages studied, villages were first divided into 5 groups of population and then, based on the number of villages in each population class, the number of villages in each class was determined. In total, 30 villages were selected as samples. Using the Cochran formula, 300 families were selected as the sample size and completed the questionnaire. The results of descriptive findings and one-sample T-test show that the sustainability of livelihood in all aspects of sustainable livelihoods is low in the study area. Also, the results of correlation and regression analysis show that there is a direct and meaningful relationship between the components of sustainable livelihoods, and among these components, economic and physical assets have an impact on the sustainable livelihoods of the residents. Also, the results of ANOVA and Tukey's test show that there is a significant difference between the departments of Saqez City in terms of sustainability of livelihood and the central section in terms of livelihoods sustainability has a more favorable situation to other sectors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rural livelihoods
  • Rural sustainable livelihoods
  • Saqez City
  • Kurdistan province