بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط زعفران‌کاران (مطالعه موردی: روستاهای منطقه تربت‌حیدریه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی و پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه

2 استادیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربت حیدریه

10.22048/rdsj.2019.152680.1750

چکیده

هرچند فناوری اطلاعات توجه همگانی زیادی را به خود جلب کرده است، اما تحقیقات کمی برای سنجش میزان پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کشاورزان صورت گرفته است. هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط زعفران‌کاران روستاهای منطقه تربت‌حیدریه (قطب تولید زعفران جهان) بود. تعداد روستاهای شهرستان تربت حیدریه 134 روستا می باشد که در سال 1396 بصورت تصادفی 20 روستا زعفران کار انتخاب شد و در هر روستا 20 پرسشنامه بصورت تصادفی ارائه شد که 384 پرسشنامه بازگشت داده شد. جهت بررسی فرضیات و متغیرهای تحقیق از نرم‌افزار SPSS-PLSاستفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیرهای سهولت استفاده و درک مفید بودن، سهولت استفاده و نگرش استفاده فناوری اطلاعات و ارتباطات، سودمندی ادراک‌شده و قصد استفاده، سهولت ادراک و نگرش، نگرش و قصد استفاده، شرایط تسهیل کننده و سودمندی ادراک‌شده، رابطه معنی‌داری وجود داشته اما بین شرایط تسهیل کننده و قصد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه معنی‌دار وجود مشاهده نگردید. نتایج کلی نشان داد که سودمندی ادراک‌شده، نگرش و سهولت استفاده از طریق سودمندی ادراک‌شده، به‌عنوان عواملی تأثیرگذار به‌صورت غیرمستقیم بر نگرش و قصد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط زعفران‌کاران موثرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Survey The Factors Affecting Adoption of Information and Communication Technology by Saffron Farmer (Case Study: Rurals of Torbat Heydareih Region)

نویسندگان [English]

  • Amir Salari 1
  • Ali Maroosi 2
1 Assistant professor, Department of Plant Production, Agricultural Faculty, Saffron Institute, University of Torbat Heydarieh
2 assistant professor, Department of computer engineering, Engineering faculty, University of Torbat Heydarieh
چکیده [English]

Although information technology has attracted a lot of attention, quantitative research has been carried out by farmers to measure the adoption of ICTs. The purpose of this study was to investigate the factors affecting adoption of ICT by saffron workers in the city of Torbat Heydareih. In 2017, 20 vilages randomly selected from 134 villages in Torbat Heydareih region and 20 questionnaires per each village were distributed in each village, which returned 384 questionnaires. SPSS-PLS software was used to investigate the hypotheses and variables of the research. The results of the study showed that between the ease of use and the perceived usefulness, ease of use and attitude of use of information and communication technology, perceived usefulness and intention of use, ease of perception and attitude, attitude and intent of use, facilitating conditions and perceived usefulness, meaningful relationship There is. Moreover, the results of the research showed that there is not a significant relationship between facilitating the conditions and the intention to use ICT.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance of Information and Communication Technology
  • Torbat Heydarieh
  • Saffron
  • Perceived Usefulness
  • Perceived Ease of Use