شناسایی موانع و مشکلات واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در روستاهای شهرستان ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه تبریز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز

10.22048/rdsj.2019.121688.1719

چکیده

صنایع تبدیلی و تکمیلی به صنایعی گفته می‌شود که به فرآوری و عمل آوری محصولات مختلف کشاورزی می‌پردازد. هدف اصلی این مطالعه بررسی موانع و مشکلات واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی فعال در شهرستان ساری از دیدگاه مدیران می‌باشد که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل192 نفر از مدیران واحدهای صنایع تبدیلی وتکمیلی فعال در شهرستان ساری هستند که تا سال ۱۳۹۳ پروانه تأسیس (موافقت اصولی) ازمدیریت جهاد کشاورزی یا اداره کل صنایع و معادن شهرستان ساری دریافت نموده‌اند. روش نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی ساده بوده و حجم نمونه با استفاده از (جدول کرجسی و مورگان) 122 مورد می‌باشد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق -ساخته بود که اعتبار صوری آن با پانل متخصصان و کارشناسان و پایایی مقیاس‌های آن با آلفای کرونباخ بررسی شد.. نتایج این تحقیق نشان داد که، پنج عامل: اقتصادی، نهادی و قانونی ، نهاده ها و مواد اولیه ، فرهنگی و اجتماعی و فنی و تکنولوژیکی به ترتیب با درصد تبیین 12.255، 11.22، 10.982، 10.614 و 9.82 به عنوان موانع و مشکلات صنایع تبدیلی و تکمیلی در شهرستان ساری، استخراج و نامگذاری شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Obstacles and Problems of Processing and Complementary Agricultural Industry Units in villages Sari County

نویسندگان [English]

  • Hasan KHodayi steyar 1
  • Hossein Raheli 2
  • Hossein Kohestani 2
  • Habib SHojai mazdi 3
1 TEH
2 tabriz university
3 tabriz university
چکیده [English]

Processing and Complementary industries are faculties witch work on producing and processing different agricultural products. Main purpose of this study is to scrutinize the obstacles and problems of active processing and complementary industry units in Sari county from viewpoint of the managers witch is conducted with survey method. The population of this study contains 192 managers of active processing and complementary industry units in sari county witch got license from “Jahad keshavarzi” or “ministry of Industry, mine and Trade” till 2014. Sampling method of this study is simple random and the sample size (using morgan table) has 122 cases. Combining the attributive study and survey method is used for gathering data and needed information. For data analysis descriptive statistical analysis and factor analysis is used. The results of this research showed that five factors: economic, institutional and legal, inputs and materials, cultural and social, technical and technological, with the percentage of explanation 12.255, 11.22, 10.982, 10.614 and 9.82 as barriers and problems of conversion industries respectively And complementary in the city of Sari were extracted and named.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sari county
  • Processing and Complementary industries
  • rural industries
  • obstacles and problems