تحلیل امنیت اجتماعی و اثرات آن در توسعه گردشگری مورد مطالعه: روستای سراب هرسم- شهرستان اسلام آباد غرب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و عاوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی کارشناس ارشد، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

10.22048/rdsj.2019.111607.1690

چکیده

امروزه امنیت مهم‌ترین و اساسی‌ترین اصل در تدوین راهبرد توسعه گردشگری در جهان قلمداد می‌شود. امنیت و گردشگری، پارامترهای یک معادله هستند که نسبتی مستقیم با هم دارند. از این­رو پژوهش حاضر با هدف بررسی و ارزیابی تأثیر امنیت اجتماعی بر توسعه گردشگری روستای هدف گردشگری سراب هرسم از توابع شهرستان اسلام­آباد غرب انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، اهالی روستای سراب هرسم با جمعیت 473 نفر است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 112 نفر برآورد گردید. شاخص­های در نظر گرفته شده برای تنظیم پرسشنامه در چهار زمینه امنیت بهداشت و سلامت، امنیت جانی و مالی، امنیت ارتباطی و توسعه گردشگری در قالب 43 گویه تنظیم گردید. روایی صوری پرسش‌نامه توسط پانل متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد30 پرسشنامه صورت گرفت و با داده‌های کسب شده و استفاده از فرمول ویژه آلفای کرونباخ در نرم­افزار SPSS، پایایی کل پرسش‌نامه تحقیق 82/0بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم­افزار SPSS20 بهره گرفته شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده­ها بیانگر این است از بین شاخص­های امنیت اجتماعی، شاخص امنیت بهداشت و سلامت بیشترین تأثیر را در توسعه گردشگری داشته است و شاخص امنیت ارتباطی کمترین تأثیر را دارا بوده است و در مجموع امنیت اجتماعی توانسته است باعث توسعه گردشگری در روستا گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The analysis Social Security and its impact on tourism development Case study: Sarab-e Harsam, a tourism target village in West Islam Abad

نویسندگان [English]

  • Vakil Heidari Sarban 1
  • sohyla bakhtar 2
  • Abdolreza khoshraftar 3
1 Associate Professor, Department of Geography and Rural Planing, Faculty of humanities, Mohaghegh Ardabili, University.
2 Ph.D Student, Department of Geography and Rural Planing, Faculty of Geography, Tabriz University.
3 MSc Student, Department of Social Science, Faculty of Humanities, Shosh Azad University.
چکیده [English]

Nowadays, security is considered as the most important principle in developing a strategy for tourism development in the world. Security and tourism are parameters of an equation that have a direct relationship with one another. The purpose of this study is to investigate and evaluate the impact of social security on the development of tourism in the village of Sarab Harsam that is located on West Islamabad. Inhabitants of Sarab-e- Harsam's village with a population of 473 people are the statistical community According to the Cochran formula the sample size was 112. The indicators were designed for preparing the questionnaire were health security, safety and financial security, communications security and tourism development in the form of 43 variables. The formal validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts. The study was conducted in the same area with the population of 30 and the questionnaire and the data were analyzed using the special formula of Cronbach’s alpha in the SPSS software. The reliability of the questionnaire was 0.82. To analyze the data, the SPSS20 software was used. The results of the analysis of data indicated among social security indicators, the Health security index has the greatest impact on tourism development and the communications security index has had the least impact. And in general, social security has been able to promote tourism in the village.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social security
  • Tourism Development
  • Rural Development
  • tourism target village
  • Islam Abad Gharb city