شناسایی موانع توسعه‌ کشاورزی از دیدگاه کشاورزان دهستان قراتوره

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار گروه ترویج کشاورزی و توسعه روستایی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

10.22048/rdsj.2019.97696.1676

چکیده

بخش کشاورزی اگرچه یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است، اما در عین حال با تنگناهای عمده‌ای روبرو است. از این‌رو هدف از این تحقیق، شناسایی موانع توسعه کشاورزی از دیدگاه کشاورزان دهستان قراتوره بود. جامعه آماری تحقیق،2800 نفر از کشاورزان 27 روستای دهستان قراتوره بودند که از جامعه آماری مذکور تعداد 338 کشاورز با استفاده از روش نمونه­گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب و براساس جدول کرچسی و مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود. برای حصول اطمینان از اعتبار پرسشنامه از پانل متخصصان و برای محاسبه پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده شده و مقدار آن 84/0 به دست آمد. براساس نتایج بدست آمده در ارتباط با موانع توسعه‌ کشاورزی در منطقه مورد مطالعه،30 متغیر با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی در پنج عامل زیرساختی، اقتصادی- مدیریتی، طبیعی، فرهنگی و آموزشی ‌خلاصه‌ شد. نتایج نشان داد براساس دیدگاه کشاورزان، عامل زیرساختی اولین مانع توسعه‌کشاورزی منطقه بود. این عامل 40/24 درصد از واریانس کل متغیرهای تحقیق را تبیین می‌کند. یکی از مشکلات عمده دهستان قراتوره کمبود آب است که قسمتی از این مشکل به کمبود زیرساخت‌ها، و قسمتی به کمبود منابع مالی و عدم سرمایه اولیه کشاورز بر می‌گردد. لذا پیشنهاد می­گردد دولت در جهت ایجاد زیرساخت­های توسعه کشاورزی از قبیل یکپارچه‌سازی اراضی، ایجاد کانال­های آب­رسانی، توسعه آبیاری تحت فشار، تسطیح و زهکشی اراضی، و اعطای تسهیلات بانکی کشاورزان را حمایت کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification Barriers of Agricultural Development from Farmers Perspective of the Qaratureh District

نویسندگان [English]

  • Zhila Moradi 1
  • Ali Asqar Mirak Zade 2
  • Farahnaz Rostami 2
1 MSc. Graduated of Rural Development, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Department of Agricultural Extension and Rural Development, Razi University, Kermanshah,Iran
چکیده [English]

The agriculture sector though is one of the most important economic sectors in the country, but is faced with major limitations. The purpose of this research is to study the barriers of agricultural development from farmers perspectives in the Qaratureh district. The statistical population of the study consisted of 2800 farmers from 27 villages of the Qaratureh district. The statistical population mentioned included, a number 338 farmers who were selected by using stratified random sampling method and based on Krejcie and Morgan tables. Instrument for compilation of data was a questionnaire. To ensure the validity of the questionnaire expert panels were used and for the reliability Cronbach's alpha was used and its amount was obtained to be 0.84. Based on the results obtained in communication with barriers of agricultural development in the studied case region, 30 variables, with using factor analysis technique were summarized into five factors infrastructural, economic-managerial, natural, cultural and educational. The results showed that based on farmers perspectives, the infrastructural factor was the first barrier of region agricultural development. This factor explain about 24/40% of the total variance of the research variables. One of the major problems in the Qaratureh District is the lack of water. Part of this problem is lack of infrastructure and it is related in part to lack of financial resources and lack of farm capital. Therefore, it is suggested that the government supports farmers in order to establish agricultural development infrastructure such as Land Consolidation, water canalization, Sprinkler irrigation systems development, leveling and drainage lands and Granting of bank facilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Agricultural Development
  • Factor analysis
  • Divandarreh County