بررسی عوامل موثر برایجاد تعاونی های زنان روستایی (مطالعه موردی : سکونتگاههای روستایی بخش نیر و شهرستان ابرکوه استان یزد)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه ییام نور استان یزد

10.22048/rdsj.2018.77561.1633

چکیده

    تعاونی­های روستایی ازجمله نهادهای اساسی در جوامع روستایی به­شمار می­آیند که با به­کارگیری فنون و رهیافت­های مشارکتی نقش مؤثری در به­کارگیری نیروی کار زنان ایفا می­نمایند. برهمین اساس مطالعه حاضر، با هدف بررسی و یافتن زمینه­های ایجاد تعاونی­های تولیدی و خدماتی زنان در مناطق روستایی شهرستان ابرکوه و بخش نیر شهرستان تفت از توابع استان یزد انجام شده است. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و در زمره تحقیقات توصیفی– تحلیلی و مبتنی­بر پیمایش است. برای تعیین حجم نمونه آماری، از طریق جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان از میان زنان ساکن در محدوده مورد مطالعه، 72 نفر تعیین شد که از دو ویژگی متقاضی بودن برای ایجاد تعاونی و آشنا بودن با زمینه­های کار و فعالیت برای زنان، برخوردار بودند. روش جمع­آوری اطلاعات کیفی، استفاده از روش ارزیابی مشارکتی روستایی (PRA) و برای اطلاعات کمی، از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که 9/81 درصد زنان دیدگاه مثبت و موافقی در سطوح اجرایی زمینه­های ایجاد تعاونی­ها داشته که مهم­ترین آن­ها را می­توان بخش­های کشاورزی، آموزش و خدمات برشمرد. به این معنی که آنان خواستار برعهده گرفتن نقش­های اجتماعی و اقتصادی بوده و عضویت در تعاونی‌هایی را ترجیح می‌دهند که مطابق با علاقه آن­ها باشد.


کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A survey on the efficient factors on the establishment of the rural women cooperatives (Case Study: Rural settlements in Nir and Abarkuh County of Yazd Province)

نویسنده [English]

  • hosein khademi
Assistant Professor, Payame Noor University
چکیده [English]

Rural cooperatives including the basic institutions in rural communities play an important role and can be used to apply techniques and participatory approaches to apply the women's task force. On this basis, the present study was done with the aim to review and find the fields of the creation of manufacturing and services cooperatives of women in the rural areas of Abarkuh County and Section NIR of the Taft county that are in  Yazd province. The type of research in terms of the objective is applied and it is based on the descriptive analytical research and investigation. The Krejcie and Morgan table was used to determine the statistical sample size and from among the women residing in the scope of the study 72 women were selected. The two characteristics used were that they be an applicant to create a cooperative and be familiar with how to create areas of work and activities for women. Qualitative data collection method was used and a questionnaire was used to obtain quantitative information, and the participatory rural appraisal (PRA) methods was employed. The findings of the research showed that 81.9 percent of women had a positive view in the executive levels have created in the fields of cooperatives That is the most important they can be the agricultural sector, education and services. This means that they are responsible for taking social and economic and membership role in the cooperative that is in accordance with their own personal interests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women Employment
  • Participatory Rural Appraisal
  • production cooperatives
  • rural cooperative