نقش و اهمیت کشاورزی در جلوگیری از مهاجرت روستایی – مطالعه موردی شهرستان بهمئی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار توسعه روستایی، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان

10.22048/rdsj.2018.29123.1374

چکیده

در دهه­های گذشته، تحولات اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور از یک­سو و آگاهی جمعیت از سوی دیگر سبب حرکات شدید مهاجرتی گردیده که این جابه‌جایی در بعضی مناطق کشور با شدت بیشتری همراه بوده است. مطالعات فراوانی در زمینه علل و پیامدهای مهاجرت روستاییان به شهر صورت­گرفته، ولی مطالعات کمتری در زمینه عوامل تعدیل مهاجرت روستاییان انجام گرفته است. این پژوهش به­منظور بررسی نقش و اهمیت بخش کشاورزی سنتی در پایداری جمعیت روستایی و جلوگیری مهاجرت روستا به شهر در شهرستان بهمئی (استان کهگیلویه و بویراحمد) صورت گرفته است. این تحقیق از نظر ماهیت جزء تحقیقات کمّی و روش تحقیق هم توصیفی، تحلیلی از نوع پیمایشی و ابزار جمع­آوری داده­ها پرسشنامه بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل سرپرست خانوارهای روستایی بخش ممبی از توابع شهرستان بهمئی در استان کهگلویه و بویراحمد بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شد و220 نفر سرپرست خانوار برای مطالعه انتخاب شدند که به شیوه نمونه­گیری طبقاتی به نسبت جمعیت هر روستا، اقدام به نمونه­گیری گردید. نتایج تحقیق نشان می­دهد که بیشترین منبع درآمد روستاییان منطقه از بخش کشاورزی سنتی بوده و توسعه بخش کشاورزی باعث کاهش روند مهاجرت از روستا به شهر شده و کاهش شکاف درآمدی روستا- شهری را به­همراه داشته است. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای تعداد دام سبک، مقدار اراضی و علاقه عاطفی به محیط روستا بیشترین تأثیر را در ماندگاری روستاییان داشته­اند. با توجه به شدت مهاجرت در این منطقه، کشاورزان نسبت به بقیه اقشار روستایی ماندگارتر بودند. با توجه به نتایج تحقیق تأکید بر سیاست دولت در سرمایه­گذاری و توجه بیشتر به بخش کشاورزی متناسب با وضعیت اقلیمی و پتانسیل­ها و محدودیت­ها و همین­طور ایجاد اشتغال در مناطق روستایی لازم به­نظر می­رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role and importance of agriculture to prevent of migration- Case study Bahmai County

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sadegh Ebrahimi 1
  • Hhasan Asadi KHob 2
1 Assistant Professor, Department of Rural Development, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
2 MSc, Department of Rural Development, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

In the past decade, developments in economic, social, governing the country's population on the one hand and knowledge of the immigration movement has been severe and in some areas this displacement is associated with greater severity. Among the main causes of rural migration to cities is the issue of employment. Because one of the main reasons for migration unemployment and the nature of  jobs The structural weaknesses in rural areas causes the villagers to gain better opportunities and seek to improve social conditions - economic and welfare of their lives to migrate to urban areas. Because the majority of jobs in rural areas are agriculture, investment and migration to the agricultural sector can reduce, eliminate unemployment and improve the welfare of the villagers. This study investigated the role and importance of agriculture in rural life and avoid the crowds in the city where Bahmai County has been made. The field research was a sample of 120 was calculated. The results show that the development of the agricultural sector is decreased by reducing rural-urban migration of rural income gap that the city has. Given the intensity of migration in this region, farmers were more lasting than other rural populations. According to the survey results, it is emphasized that the government's policy on investment and greater attention to agriculture as well as creating employment in rural areas seem to be necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • agriculture sector
  • Effective Factors
  • Bahmai County