بررسی آسیب پذیری آبزی پروران نسبت به تغییرات آب وهوایی مورد مطالعه : شهرستان قصرشیرین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه

10.22048/rdsj.2018.67301.1606

چکیده

در سال‌های اخیر تغییرات آب‌و‌هوایی آبزی‌پروران را با چالش‌های جبران‌ناپذیری مواجه ساخته است، اما آنچه مورد غفلت قرار گرفته است مطالعات آسیب‌پذیری آبزی‌پروران نسبت به مخاطرات آب‌و‌هوایی بوده است. لذا هدف از این مطالعه واکاوی آسیب‌پذیری آبزی‌پروران شهرستان قصرشیرین نسبت به تغییرات آب‌‌و‌هوایی است. دراین مطالعه کیفی آبزی‌پروران این شهرستان (46 نفر) از طریق سر‌شماری شرکت نمودند. مبنای جمع‌‌آوری داده‌‌ها رهیافت ارزیابی ریسک مبتنی بر مشارکت جامعه محلی بود، در این رهیافت آبزی‌پروران به بررسی آسیب‌پذیری و راهبرد‌های سازگاری در برابر تغییرات آب‌و‌هوایی خود پرداختند. بکارگیری تکنیک‌‌هایی همچون مصاحبه گروه متمرکز، تکنیک تقویم فصلی، نقشه مخاطرات، محاسبه امتیاز آسیب‌پذیری و نقشه ذهنی فرصت مشارکت بیشتر را برای آبزی‌پروران فراهم می ساخت. نتایج نشان داد آبزی‌پروران نسبت به تغییرات آب‌و‌هوایی شناخت کاملی دارند. کم‌آبی، افزایش ‌دمای هوا و گرد‌و‌غبار عمده‌ترین تغییرات آب‌و‌هوایی شهرستان قصرشیرین بوده است. یافته‌ها نشان داد که آبزی‌پروران نسبت به کم آبی و افزایش دما بیشترین آسیب پذیری و نسبت به گرد‌و‌غبار آسیب‌پذیری کمتری دارند. نتایج همچنین نشان داد که تغییرات آب‌وهوایی پیامدهایی همچون تلفات ماهی، کوتاه شدن دوره پرورش وکاهش تولید ماهی را به دنبال داشته است. آبزی‌پروران راهبردهای سازگارانه متفاوتی همانند مکانیزاسیون مزارع، کاهش تراکم کشت ماهی و رها‌سازی ماهی با وزن بیشتر را برای کاهش پیامدها به کار می برند. براساس یافته‌های پژوهش حاضر کشت گونه‌های مقاوم، استفاده از روش‌های نوین پرورش ماهی، حمایت‌های دولتی و بکارگیری راهبرهای سازگارانه اثر‌بخش بین آبزی‌پروان به منظور کاهش خسارات ناشی از تغییرات آب‌و‌هوایی توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining Vulnerability of fish farmers towards Climate Change A case of Qasr e-shirin Township

نویسندگان [English]

  • kiumars Zarafshani 1
  • shahnaz amirian 2
1 Associate Professer Department of Agriculture Extention and Education College of Agriculture Razi University . Kermanshah
2 Graduate in Department of Agriculture Extention and Education College of Agriculture Razi University . Kermanshah
چکیده [English]

During the past a few years, climate change has created a serious challenge for fish farmers. However , Vulnerability of fish farmers has been neglected. Therefore, the purpose of this qualitative study was to determine the vulnerability of fish farmers in Ghasre-Shirin fish farming complex. Using Community based Risk Assessment (CRA) paradigm, 46 fish farmers participated in this study. The major premise of CRA is to assess vulnerability and adaptive strategies of fish farming community. Qualitative data was collected using focus group discussion, seasonal calendar, hazard map, vulnerability formula and mind mapping. Results revealed that fish farmers are aware of climate change and that they believed water scarcity, increased air temperature, and dust were the major changes occurring in the community. Fish farmers were most vulnerable towards water scarcity and higher temperature and less vulnerable towards dust. Results also revealed that climate change had a major impact on fish loss, shortened production cycle and lower fish production. Fish farmers used the following adaptive strategies: using mechanized machinery in the farm, using less fish density and releasing heavier weighted fish.The following recommendation are given based on the resulet: cultivation of resistant variteties,use of new technology in fish farming, governmental suffort ,and motivating adaptive strategies among fish farmers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aquaculture
  • Climate change
  • Community Based Risk Assessment
  • Qasr e-Shirin
  • vulnerability