بررسی عوامل مؤثر بر پایداری رفتار زیست‏محیطی گندمکاران شهرستان بوکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیارگروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

10.22048/rdsj.2018.64361.1598

چکیده

    امروزه با ورود نهاده‌های شیمیایی در بخش کشاورزی و استفاده بیش ­از حد از این نهاده‌ها از سوی کشاورزان، صدمات جبران‌ناپذیری به محیط‌زیست وارد شده است. پایداری زیست‌محیطی اقدامات همسو با محیط‌زیست در یک بازه زمانی بلندمدت را شامل می‌شود که بهره‌گیری از آن­ها در بلندمدت از سوی اکثر کشاورزان سبب پایداری زیست‌محیطی می‌شود. این پژوهش به­منظور بررسی عوامل مؤثر بر رفتار زیست‌محیطی ‌با استفاده از فن پیمایش انجام شد. جامعه آماری پژوهش 5473 نفر از گندم‌کاران شهرستان بوکان بودند که با استفاده از جدول نمونه‌گیری کرجسی و مورگان، 357 نفر از آنان به­عنوان نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب در دسترس قرار گرفتند. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه‌ای بود که به­منظور بررسی روایی، پایایی و برازش متغیرهای پنهان و آزمون فرضیه‌های پژوهش از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری با بهره‌گیری از نرم‌افزار LISREL استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی، روایی، پایایی و برازش متغیرهای پنهان پژوهش را تأیید کرد. مدل‌سازی معادلات ساختاری، نشان داد که تمامی فرضیه‌های تحقیق مورد تأیید قرار گرفتند و سازه عامل نهادی بیشترین تأثیر را بر رفتار زیست‌محیطی گندم‌کاران داشت و 35 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمود. از سوی دیگر، سازه‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر رفتار زیست‌محیطی گندم‌کاران داشتند و در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Pro-environmental Behavior of Wheat Producers in Buokan Township, Iran.

نویسندگان [English]

  • Yadegar Momenpor 1
  • Hasan Sadighi 2
  • SHahla CHoobchian 3
1 Msc. Student of Agricultural Development Department of Agricultural Extension and Education College of Agriculture Tarbiat Modares University Tehran, Iran.
2 Assosiat Professor of Agricultural Development Department of Agricultural Extension and Education College of Agriculture Tarbiat Modares University Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Agricultural Development Department of Agricultural Extension and Education College of Agriculture Tarbiat Modares University Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today, with the arrival of chemical inputs in agriculture and excessive use of these inputs by farmers, irreparable damage has been done to the environment. Environmental sustainability included actions in line with environment in a long-term period. The use of long-term is due to environmental sustainability. This study was designed to investigate factors affecting environmental behavior of wheat producers and it was done by a survey technique. The research population included all wheat producers in the Buokan Township (5473 people) and 136 of them were selected by using Krejcie and Morgan (1970) sampling Table.  The sampling method was proportional stratified random sampling. Structural Equation Modeling (SEM) via the LISREL software was used to evaluate validity and reliability of the research questionnaire. The results of confirmatory factor analysis confirm both "the validity and reliability" of the questionnaire and "the goodness of the latent variables". The results of structural equation modeling (SEM) showed that most of the research hypotheses were confirmed and the “institutional” construct has the most effect on the environmental behavior and 35 percent of the variance change is explained by this construct. On the other hand, factors Economic, Ecological and Social have been mentioned as important in affecting environmental behavior.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • environmental behavior
  • Stability
  • structural equation modeling
  • Boukan