نقش متغیرهای شغلی (کیفیت زندگی کاری، امنیت شغلی و رضایت شغلی) در رضایت از زندگی کشاورزان استان یزد

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

مربی گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اردکان

10.22048/rdsj.2018.84271.1650

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش متغیرهای شغلی (کیفیت زندگی کاری، امنیت شغلی و رضایت شغلی) در رضایت از زندگی در کشاورزان استان یزد می­باشد که با استفاده از تحلیل همبستگی انجام گرفته است. نمونه­ای به حجم 390 نفر از کشاورزان روستایی استان یزد به روش نمونه­گیری خوشه­ای دو مرحله­ای انتخاب شدند و از طریق پرسشنامه­های کیفیت زندگی کاری، امنیت شغلی، رضایت شغلی و رضایت از زندگی مورد آزمون قرارگرفتند. داده­ها از طریق روش­های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام­به­گام تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان­داد که کیفیت زندگی کاری، امنیت شغلی و رضایت شغلی ارتباط مثبت معنی­داری با رضایت از زندگی داشتند (01/0>p). هم­چنین رضایت از زندگی توسط این متغیرها (کیفیت زندگی کاری، امنیت شغلی و رضایت شغلی) پیش­بینی شد (001/0>p). در کل نتیجه گرفته­شد که هر سه متغیر کیفیت زندگی کاری، امنیت و رضایت شغلی نقش مهمی در ارتباط با رضایت از زندگی در کشاورزان روستایی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of job variables (work life quality, job security and job satisfaction) in life satisfaction of farmers in the Yazd province

نویسنده [English]

  • Razieh Jamaati Ardakani
Department of Psychology, Ardakan university, Ardakan, Yazd, Iran.
چکیده [English]

The present study aims to investigate the role of job variables (work life quality, job security and job satisfaction) in the life satisfaction of villagers in the Yazd province and it is done using correlation analysis. A sample of 390 rural farmers in the Yazd province was selected by the two-stage cluster sampling method and tested by questionnaires on the quality of work life, job security, job satisfaction and life satisfaction. The data was analyzed by Pearson correlation coefficient and stepwise regression. The results showed that the quality of work life, job security and job satisfaction have a significant positive correlation with life satisfaction (p <.01). Life satisfaction is also predicted by these variables (quality of work life, job security and job satisfaction) (p <.001). Overall, it is concluded that all three variables of quality of work life, job security, and job satisfaction play important roles in terms of satisfaction with life for rural farmers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of work life
  • job security
  • Job Satisfaction
  • satisfaction with life