تحلیل فضایی نابرابری های توسعه دهستان های منطقه مغان (موردمطالعه: شهرستان های پارس آباد،گرمی و بیله سوار)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی

10.22048/rdsj.2018.81868.1649

چکیده

شناخت امکانات و در پی آن تعیین سطوح برخورداری جامعه روستایی، نخستین گام در فرآیند برنامه­ریزی و توسعه برای این جامعه به­شمار می­رود. از آن­جا که توسعه مفهومی چندبعدی است بررسی سطوح و ابعاد مختلف توسعه و آگاهی از میزان برخورداری نواحی مختلف می­تواند گامی مؤثر در برنامه­ریزی باشد. این امر نه­تنها از بعد روستایی ، بلکه از جنبه منطقه‌ای دارای اهمیت است. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی می­باشد. در این پژوهش 58 متغیر با استفاده از مدل پرومته و گایا براساس داده­های سال 1390 تحلیل شده­است. نتایج حاصل­از پژوهش نشان می­دهد دهستان­های قشلاق شمالی و ساوالان در رتبه­های اول و دوم و دهستان­های اجارود­شمالی، محمودآباد، اجارود­مرکزی و انگوت شرقی در رتبه­های آخر قرار دارند. از مجموع 19 دهستان موردمطالعه به­ترتیب 3 دهستان برخوردار (35%)، 5 دهستان تقریباً ­برخوردار (30%)، 7 دهستان تقریباً نا­برخوردار (26%) و 4 دهستان نابرخوردار (9%) می­باشند. میان برخورداری و اندازه جمعیت دهستان­ها رابطه مستقیم وجود دارد درنتیجه دهستان­های برخوردار 35 درصد از جمعیت منطقه را در خود جای داده­اند این درحالی­است که 3 دهستان در گروه برخوردار قرار دارد. درحالی­که 4 دهستان گروه نابرخوردار 9 درصد از جمعیت منطقه را دارا می­باشند. ادامه این روند، تخصیص اعتبارات و امکانات بیشتر به دهستان­های بزرگ، موجب خالی شدن روستاهای دهستان­های کوچک مقیاس خواهد شد و مشکلات زیادی به­بار خواهد آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Spatial analysis of regional disparities in the development of the districts of Moghan (City of Pars Abad, Germi and Bilesuar)

نویسندگان [English]

  • Saideh Alavi 1
  • Hossein Nazmfar 2
  • Ali Eshghei 1
1 Ph.D. student of Geography and Rural Planning, Department of Geography and Urban and Rural Planning, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
2 Associate Professor of Geography and Rural Planning, Department of Geography and Urban and Rural Planning, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Recognizing the possibility and then determining the levels of having a rural society, the first step in the process is for the community planning and development. Since development is a multidimensional concept, studying different aspects of development and awareness levels and having different areas is an effective step in planning. This is important not only from the village point of view but from a regional aspect too. The research method is analytic. The study is intended to achieve the goal of 58 variables with PROMETHE and the GAIA model is analyzed. The results showed that the villages of the Geshlage Shomali and Savalan rank first and second and the villages of Ojarode Shomali, Mahmud Abad, Ojarode Markazi and Angote Shargi are placed last in the ratings. A total of 19 villages were studied and respectively 3 villages were Developed (35%), five villages were almost Developed (30%), 7 villages were almost Undeveloped (26%) and 4 villages were Undeveloped (9%). There is a direct relationship between the wealth and the population size of rural districts. If this process of allocation of funds and resources to large municipalities is continued small municipalities of Geography Department Urban planning Ardebil University Researcher and villages shall be emptied and cause many problems. Finally suggestions and recommendations are given according to the results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Planning
  • Regional Development
  • Gaia
  • inequality
  • PROMETHE