عوامل بازدارنده توسعه کسب‌وکارهای خرد در مناطق روستایی (مورد مطالعه: دهستان گویجه‌بئل بخش مرکزی شهرستان اهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه تبریز

10.22048/rdsj.2018.81627.1645

چکیده

کسب­ وکارهای کوچک روستایی یکی از بهترین مصداق­های کارآفرینی روستایی هستند که به واسطه ایجاد کار و اشتغال، تولید سرمایه و کمک به توزیع عادلانه­تر درآمدها مورد توجه بسیاری از صاحب­نظران توسعه روستایی واقع شده اند. اما، متأسفانه شواهد حاکی از آن است که توسعه کسب­وکارهای خرد روستایی در ایران با چالش و موانع بسیاری روبه­رو شده است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تببین عوامل بازدارنده توسعه کسب­ وکارهای خرد در مناطق روستایی صورت گرفت. نمونه آماری پژوهش را 130 نفر از سرپرستان خانوار روستایی دهستان گویجه­بل بخش مرکزی اهر با استفاده از نمونه­گیری طبقه­ای انتساب متناسب تشکیل دادند. ابزار اندازه­گیری داده­ها، پرسشنامه­ای محقق­ساخته بود که روایی آن توسط اساتید گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه تبریز تأیید شد. یافته­های حاصل­از به­کارگیری تحلیل عاملی اکتشافی نشان­داد، چهار عامل ضعف ساختارهای اجتماعی و فرهنگی مؤثر در بروز کارآفرینی روستایی، موانع فنی- حمایتی، موانع تولیدی- بازاررسانی جهت فروش محصولات و موانع قانونی- نهادی مهم­ترین عوامل بازدارنده­ توسعه کسب­وکارهای خرد در مناطق روستایی بوده و درمجموع 4/59 درصد واریانس کل موانع توسعه کسب­وکار خرد را به خود اختصاص داده­اند.  نتایج حاصل از این پژوهش به دست­اندرکاران امر کمک می­کند تا جهت مرتفع­نمودن این موانع اهتمام ورزیده و گام­های مثبتی در جهت رونق کسب­وکارهای خرد روستایی که در سال­های اخیر بسیار موردتوجه و تأکید قرارگرفته، بردارند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Barriers Factors to Micro Business Development in Rural Areas (The case of Goyje Bel Reigen, Central District of Ahar Township)

نویسندگان [English]

  • Tahereh Maleki 1
  • parviz golparvar 1
  • shapur zarifian 2
1 PhD. Student, Department of Agricultural Extension and Rural Development University of Tabriz, East Azerbaijan, Iran
2 Associate Professor in Department of Agricultural Extension and Rural Development, University of Tabriz, East Azerbaijan, Iran
چکیده [English]

Rural entrepreneurship, as an economic force for sustainable rural development plays a key role in the achievement of social and economic development in a society. One of the best examples of rural entrepreneurship is rural micro business that creates jobs, generate wealth and contribute to a more equitable distribution of income that much attention has been paid by rural development experts to it, recently. But, unfortunately, based on evidence, development of rural micro businesses in our country has faced many challenges. Therefore, the purpose of this survey research was to determine the Barriers Factors for developing rural micro-businesses. 130 head of household was selected using stratified random sampling technique. The results of factor analysis showed, four factors instance: the weakness of socio-cultural structure that affecting on rural entrepreneurship, technical-Protective barriers, Manufacturing-marketing barriers, institutional-legal barriers determined 59.4 percent of total variance barriers to rural micro business development. The results of this study have practical implications for is entrepreneurship policy – makers due to resolve rural micro business barriers and provide required strategies for developing them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Eentrepreneurship
  • Rural Micro Business
  • Rural People Employment