بررسی سلامت اجتماعی و چالش‌های آن از دیدگاه زنان روستایی (مورد مطالعه: بخش قلعه‌شاهین در استان کرمانشاه)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته‌ی ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی

2 استادیار گروه ترویج و توسعه روستایی پردیس و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه

3 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی

10.22048/rdsj.2018.70915.1622

چکیده

سلامت اجتماعی در توسعه­ اجتماعی روستاها به­ویژه زنان روستایی، در راستای بهزیستی و ارتقای سرمایه اجتماعی و انسانی آنان امری ضروری است. هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان سلامت اجتماعی و چالش­های آن از دیدگاه زنان روستایی در استان کرمانشاه بود. روش تحقیق حاضر، توصیفی-پیمایشی و مبتنی بر روش اسنادی و میدانی(ابزار پرسشنامه) بود. جامعه آماری شامل زنان روستایی بخش قلعه شاهین استان کرمانشاه (5561 نفر) بود که 209 نفر از آن­ها بر اساس جدول بارتلت و همکاران به روش نمونه­گیری خوشه­ای دو مرحله­ای انتخاب شدند. نتایج نشان­داد اکثر افراد موردمطالعه از میزان سلامت اجتماعی، مهارت ارتباطی و حمایت اجتماعی متوسطی برخوردار بودند. در بین متغیرهای موردمطالعه­ تحقیق، تماشای تلویزیون، اوقات فراغت، مهارت ارتباطی و حمایت اجتماعی با سلامت اجتماعی زنان روستایی رابطه معناداری داشتند. در نهایت 49 درصد از واریانس متغیر سلامت اجتماعی زنان روستایی به­و­سیله متغیرهای اوقات فراغت، تماشای تلویزیون و مهارت­های ارتباطی تبیین شد. به­منظور شناسایی چالش­های سلامت اجتماعی از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد و درنهایت پنج چالش اقتصادی، فرهنگی، فردی، نهادی و مدیریتی مشخص گردید. مهم­ترین چالش، چالش اقتصادی بود که با 43/13درصد از واریانس کل چالش­های سلامت اجتماعی را تبیین کرد. ازآن­جایی که مهارت­های ارتباطی و سلامت اجتماعی زنان روستایی در حد متوسطی می­باشد، لذا پیشنهاد می­شود، پایگاه­های­سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی، سازمان ﻣﻠﻲ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ و یا مروّجان روستایی به­عنوان مددکار اجتماعی، با مشارکت زنان روستایی محتوای آموزشی مهارت­های ارتباطی و ارتقای سلامت اجتماعی را تدوین کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Survey of social health and its challenges from the perspective of rural women (Case Study: Ghalaeshahin district in the province of Kermanshah)

نویسندگان [English]

  • Somayeh shahbazi 1
  • Aliasghar mirakzadeh 2
  • Amirhossein alibaygi 3
1 MSc of Agricultural Education and extension, Razi University
2 Assistance of Agricultural Education and extension, Razi University.
3 Associate of Agricultural Education and extension, Razi University.
چکیده [English]

Social health is essential in the social development of rural folks, especially rural women, in the welfare and promotion of their social and human capital. The purpose of this study is to determine the level of social health and its challenges from the perspective of rural women in the Kermanshah province. The research method used is descriptive-survey based on documentary and field method (using a questionnaire tool). The statistical population consisted of rural women in the Ghalaeshahin district in the province of Kermanshah (5561 people). 209 such women were selected according to Bartlett et al. Chart by two-stage cluster sampling. The results showed that most of the subjects studied had a moderate level of social health, communication skills and social support. Among the variables studied in the research, watching TV, active recreation, communication skills and social support with social health of rural women had a significant relationship. Finally, 49 percent of the variance was for the variables of active recreation, watching television and communication skills. In order to identify social health challenges, exploratory factor analysis was used and finally the five challenges namely economic, cultural, individual, institutional and management were determined. The most important challenge was the economic challenge that covered 13.43 percent of the total variance. Since communication skills and social health of rural women is moderate, we recommend that social health centers of welfare organization, national youth organizations and or rural extension agents as a social worker, with the participation of rural women to develop the educational content of communication skills and social health promotion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Development
  • Social Support
  • Communication skills
  • Factor analysis