تحلیل نقش مدیریت محلی در کاهش آسیب پذیری کالبدی با رویکرد حکمروایی خوب(مطالعه موردی: دهستان بهمئی سرحدی غربی)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه شهید بهشتی تهران

10.22048/rdsj.2018.70269.1616

چکیده

مدیریت روستایی از جنبه های مختلف همواره جای مطالعه و بررسی دارد. یکی از این جنبه ها که نقشی موثر در فرآیند توسعه و تقویت عملکرد مدیریت روستایی دارد بررسی و تحلیل نقش مدیریت محلی در کاهش آسیب پذیری کالبدی مناطق روستایی همسو با توسعه پایدار می باشد. از این رو هدف اصلی این پژوهش برسی جایگاه مدیریت محلی و حکمروایی خوب در کاهش آسیب پذیری کالبدی است. بدین منظور با استفاده از 9 شاخص حکمروایی خوب و 7 شاخص آسیب پذیری کالبدی که لازمه تحلیل نقش مدیریت محلی در کاهش آسیب پذیری کالبدی می باشد، با روش توصیفی- تحلیلی و با سنجش کمی داده ها و با بهره گیری از مدل TOPSIS ، آزمون T-TEST، آزمون پیرسون و رگرسیون چندگانه بررسی شده است. نتایج نشان دادکه محدوده مورد مطالعه به لجاظ حکمروایی و آسیب پذیری کالبدی وضعیت مناسبی ندارد. نتیجه پژوهش حاضر بر این نکته تاکید دارد که بین حکمروایی خوب روستایی و توسعه کالبدی رابطه مستقیم و شدید وجود دارد و با پایین بودن سطح مدیریت محلی و حکمروایی خوب روستایی سطح توسعه کالبدی نیز بهبود پایین خواهد بود. همچین آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که حکمروایی خوب در صورت عملی شدن می تواند بر بهبود شاخص های آسیب پذیری اثر گذار بوده و محیط پایداری را به لحاظ کالبدی فراهم آورد. آگاه ساختن جامعه روستایی از نظام فنی، تفویض اختیار و قدرت بیشتر به دهیاری ها، توانمندسازی و ظرفیت سازی مردم و نهادهای محلی در توسعه مساکن از پیشنهادهای کاربردی در این زمینه است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis Local management role in reducing the physical vulnerability approach to good governance (Case Study: Bahmaei Sarahdi garbi rural district)

نویسندگان [English]

  • Hamdollah sojasi Qeydari 1
  • yaghoub esfaram 2
1 Assistant prof, Geography and Rural Planning, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 PhD student in Geography and Rural Planning, shahid Beheshti University, Tehran
چکیده [English]

Rural management of various aspects of the study It is always research. One of the aspects that an effective role in the development process and strengthen the function of rural management Analyzing the role of local management in the development of physical and reduce the physical vulnerability of rural areas in accordance with sustainable development. The main objective of this study is to investigate the local management and good governance to reduce the physical vulnerability. For this purpose, 9 indicators good governance and 7 indicators of physical vulnerability required to analysis of the role local management is to reduce the physical vulnerability. Analytical descriptive way and quantitation data and utilizes the model TOPSIS, test T-TEST, Pearson test and multiple regression were investigated. The results showed that the studied area in terms of governance and of physical vulnerability are not suitable. Findings of this research emphasizes this point the direct relation between good governance for rural and physical development and there has been intense. With low levels of rural local management and good governance will be improved level of physical development. Multiple regression analysis also showed. Which if implemented could improve good governance indicators of vulnerability in terms of physical impact and provide a stable environment. Notifying the rural community of technical systems, delegation of authority and greater power to government agencies and local institutions in developing people's empowerment and capacity building housing including practical suggestions in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Local management
  • Good Governance
  • physical vulnerability
  • Bahmaei sarhadi garbi Rural district