بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در تعاونی‌های تولید کشاورزی فعال و غیرفعال شهرستان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

3 استادیار گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور تهران، ایران.

10.22048/rdsj.2018.65731.1602

چکیده

تعاونی‌ها با تقویت سرمایه اجتماعی، نقش مهمی در بهبود فعالیت مؤسسات اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی و ارتقاء اثرگذاری آن‌ها ایفاء می‌کنند. هدف مقاله حاضر مطالعه مقایسه‌ای وضعیت سرمایه اجتماعی در تعاونی‌های تولید کشاورزی فعال و غیرفعال شهرستان اردبیل است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده، به روش پیمایشی و به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق اعضای هشت تعاونی‌ تولید کشاورزی شهرستان اردبیل (تعاونی‌های فعال و غیرفعال) به تعداد 2009 نفر می‌باشند. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 180 نفر برآورد شد. نمونه‌گیری به روش طبقه‌ای با انتساب متناسب انجام گرفت ابزار تحقیق، پرسشنامه بوده که روایی آن به روش محتوایی و با استفاده از نظرات کارشناسان اداره تعاون و اساتید دانشگاه تأیید گردید. پایایی ابزار سنجش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد که مقدار آن برای متغیرهای مختلف بین 720/0-938/0 به دست آمد. نتایج آزمون مقایسه میانگین‌ها نشان داد در ارتباط با تمام مولفه‌های سرمایه اجتماعی اختلاف معناداری بین تعاونی‌های فعال و تعاونی‌های غیرفعال وجود دارد به‌طوری که اعضای تعاونی‌های فعال نسبت به تعاونی‌های غیرفعال از سطح سرمایه اجتماعی بالاتری برخوردارند. وضعیت غالب سرمایه اجتماعی در تعاونی‌های فعال در سطح عالی بوده و در تعاونی‌های غیرفعال در سطح متوسط شناسایی گردید. همچنین در تعاونی‌های فعال اختلاف معنی‌داری در میانگین سرمایه اجتماعی بر اساس متغیرهای زمینه‌ای جنسیت، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات و سابقه عضویت شناسایی شد. در تعاونی‌های غیرفعال این تفاوت‌ها معنی‌دار نبود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the status of social capital in active and inactive agricultural production cooperatives in Ardabil County

نویسندگان [English]

  • Asghar Bagheri 1
  • Naier Emami 2
  • Mahnaz Mohamadzadeh 3
1 Associate professor and MSc., college of agriculture, university of Mohaghegh Ardabili,
2 MSc. college of agriculture, university of Mohaghegh Ardabili
3 Assistant Professor, Faculty of Agricultural, payam Nour University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Cooperatives by strengthening social capital play an important role in improving the performance of social, cultural and the environmental institutions and improve the effectiveness of their role. The aim of this study was to compare social capital of active and inactive agricultural production cooperatives in Ardabil County of Iran. Survey research method was used in this study. All members of agricultural production cooperatives consisted the statistical population of the study (N= 2009). Using stratified random sampling method, a sample consisting 180 members of both groups of the cooperatives was selected for data collection. A researchers made questionnaire including four dimensions of social capital and demographic characteristics was used as instrument of the study. The instrument was validated by a panel of experts consisting faculty members and bureau of cooperative. Cronbach's alpha coefficients showed high reliability of the instrument (α= 0.720-0.938). Stratified random sampling was used. Based on the results, significant difference was found between active and inactive cooperatives in relation to all components of social capital and members of active cooperatives showed higher level of social capital than their counterparts in inactive co-ops. The status of most components of social capital in active cooperatives was in high-level and medium level was identified in inactive cooperatives. Based on the variables of gender, marital status, education levels and years of membership, significant difference was found between members of active co-ops.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Agricultural Production Cooperatives
  • Ardabil