تحلیل و اولویت‌بندی واحدهای اعتباری شرکت‌های تعاونی روستایی بر اساس میزان دستیابی به توسعه پایدار روستایی استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان و مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی

چکیده

پدیده نابرابری موجود بین خانوارهای شهری و روستایی و اساساً فقر روستایی یکی از مسائلی است که باعث توجه خاص به توسعه پایدار روستایی در سطح جهان شده است. هدف کلی این تحقیق رتبه‌بندی واحدهای اعتبار خرد روستایی بر اساس میزان دستیابی به توسعه پایدار روستایی بود که بر اساس تحلیل عاملی تأییدی انجام شد. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه واحدهای اعتباری شرکت‌های تعاونی روستایی استان اصفهان در یک دوره سه‌ساله منتهی به سال 1392 است. داده‌های مورد نیاز، از مسئولین واحدهای اعتباری و سپرده‌گذاران آن‌ها جمع‌آوری شد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 195 نفر تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. یافته‌ها نشان داد واحد اعتباری شرکت تعاونی روستایی دهق، خضرا کشت سین و آزادی به ترتیب رتبه اول تا سوم، در دستیابی به توسعه پایدار به دست آورده‌اند. با توجه به نتایج بدست آمده بعد زیست محیطی توسعه پایدار نسبت به ابعاد اقتصادی و اجتماعی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. همچنین مسئولین واحدها می‌توانند نقش قابل‌توجهی در دستیابی به این موضوع و ایجاد انگیزه در سپرده‌گذاران واحدهای اعتباری ایفا نمایند، لذا پیشنهاد می‌شود انتخاب مسئولین واحدها بر اساس معیارهایی چون سطح تحصیلات، سابقه کار در مدیریت تعاونی باشد و پرداخت تسهیلات صرفا در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار روستایی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ranking of credit units in rural cooperative societies based on the achievement of rural sustainable development in the Isfahan province

نویسندگان [English]

  • Ahmad Tagdisi 1
  • Sayed Ali Nekoei Naenii 2
1 Assistant Professor, Department of Geographical and planning, University of Esfahan
2 Ph.D student, Department of Geographical and planning and teacher of applied and scientific university of Esfahan
چکیده [English]

The phenomenon of inequality between urban and rural households, mainly rural poverty is one of the things that has attracted especial attention to rural development in the world. This study is descriptive- correlational with the overall objective of ranking rural micro-credit courses based on the achievement of sustainable development in rural areas. This this research study was conducted based on confirmatory factor analysis. The population of this study included all of the personnel of credit institutions and the micro-level depositors and the Morgan table and random sampling of depositors (195) were used.  Data analysis was performed using SPSS software package. The results show that Dehagh, Khezra Sin and Azadi credit institutions ranks in achieving sustainable development are the first, the second and the third, respectively. The results indicate that the environmental, economic and social dimensions of sustainable development have received very little attention. Moreover, the authorities of these units can play a significant role in directing attention to these issues. Thus, it is recommended that the authorities in charge of these units be selected based on criteria such as education level, age, and belief in cooperatives, and etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • micro credit
  • Sustainable Rural Development –Rural Cooperative Society