اثر عوامل اقتصادی بر تقاضای کالری خانوار روستایی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

2 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده

 
میزان کالری دریافتی خانوارها از جمله مباحث مهم مطرح شده در عرصه‌ی اقتصاد عمومی و توسعه است که همواره مورد توجه دولت‌ها و سیاست‌گذاران در جوامع مختلف بوده است. در مطالعه حاضر، پیامدهای شوک درآمد خانوارها، قیمت و یارانه غذایی بر میزان کالری دریافتی خانوار‌ روستایی ایرانی بررسی شده است. به این منظور از داده‌های سری زمانی سال‌های 90- 1340 الگوی خود رگرسیون برداری استفاده شد. نتایج نشان داد که دوره اثرگذاری شوک ایجاد شده بر میزان پرداخت یارانه غذایی نسبت به شوک قیمتی و درآمدی کوتاه‏تر بوده و شوک قیمتی و درآمدی به ترتیب در جایگاه بعدی قرار گرفت. همچنین بیش‏ترین حساسیت تقاضای کالری مربوط به شوک درآمد می‏باشد. بر اساس یافته‏های این تحقیق می‏توان نتیجه گرفت که برای ایجاد امنیت غذایی، باید ثبات را در بازار ایجاد نمود، همچنین اثرات نهایی تغییر در الگوی تغذیه به هنگام تعیین سیاست‌های مربوط به تنظیم بازار، سیاست‌های یارانه‌ای و مالیات‌بندی بدون توجه به رشد درآمد خانوار روستایی، آثار منفی شدیدی بر میزان کالری دریافتی خانوارها خواهد گذاشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of economic factors on families calorie demand in rural

نویسندگان [English]

  • hossein ebadipour 1
  • mahmoud ahmadpour 2
1 M.Sc. Student Agricultural Economics, Zabol University
2 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Zabol University
چکیده [English]

Abstract
The quantity of the received calories by families is one of the important debates in public and development economic context. This is an attractive subject for government officials and policy makers in different countries. In the current paper, the impacts of households' income shocks, price and food commodity subsidies on the quantity of the received amount of calories in the rural parts of Iran are studied. For this purpose, we used time series data of 1961-2011 in the vector auto-regressive (VAR) model. The results indicated that the impact period of the applied shock on the quantity of paid subsidies to agricultural sector is shorter than the period of price and income shocks. Besides, the most sensitivity of calorie demand is related to the income factor. According to the research findings, we can conclude that for creating food security, we should create economic stability in the market and consider the final effect of changes in nutrition pattern when determining the policies regarding market regulation, subsidies and taxation regardless of income growth that affect rural households and will have a serious negative impact on calories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Food Security
  • Food subsidies
  • Vector Autoregressive (VAR) model
  • Used calorie