سنجش میزان تمایل کشاورزان نسبت به مشارکت در طرح یکپارچه‌سازی اراضی در بخش مرکزی شهرستان ارزوئیه استان کرمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تبریز

3 دانشیار گروه اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان تمایل کشاورزان نسبت به مشارکت در طرح یکپارچه‌سازی اراضی در سال 1394 در شهرستان ارزوئیه انجام شده است. جامعه آماری مورد نظر شامل کشاورزان بخش مرکزی شهرستان ارزوئیه (1200=N) بودند که از این میان تعداد 105 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته بود که روایی آن توسط گروهی از متخصصان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (84/0- 80/0) تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها به وسیله نرم‌افزار SPSS انجام شد. یافته‌های حاصل از پژوهش نشان داد که 54 درصد کشاورزان به میزان زیادی تمایل داشتند در طرح یکپارچه‌سازی اراضی شرکت کنند. میزان تمایل 6/27 درصد از آن‌ها نیز در سطح متوسط و 2/17 درصد از آن‌ها در سطح کم طبقه‌بندی گردید. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام نشان داد که متغیرهای میزان آگاهی از طرح یکپارچه‌سازی اراضی، تحصیلات و تعداد قطعات زمین زراعی قادر به تبیین 60 درصد از تغییرات متغیر تمایل کشاورزان به مشارکت در طرح یکپارچه‌سازی اراضی بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the Extent of the inclination of Farmers towards Participation in the Design of Land Consolidation (Case Study: Central Sector Orzuie City of Kerman Province)

نویسندگان [English]

  • Maryam Tajeri Moghaddam Tajeri Moghaddam 1
  • Soodabeh Pooralimardan Pooralimardan 2
  • Hossein Raheli Raheli 3
1 phd candidate, agricultural development, Young Researchers and Elite club, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Graduated student, Department of Agricultural Extension and Education, Tabriz University, Iran
3 Associate Professor, Department of Agricultural Economics and Development, Tabriz University, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to assess the extent of tendency of the farmers towards participation in the design of land consolidation in Orzuie in 2015. The statistical population in this study is farmers in the central sector of Orzuie (N=1200). 105 of whom were selected as research samples using random simple sampling method. The main instrument in this study was a Researcher-Made questionnaire whose validity was confirmed by a group of experts and the Cranach's Alpha coefficient was used for the reliability (0.80-0.84). The data was analyzed by using the SPSS software. The results illustrated that 54% of farmers were highly inclined to participate in the design of land consolidation. The degree of their inclination was classified to be 27.6% in the average levels, and 17.2% in the low levels. Also, the result of stepwise multiple regressions analysis indicated that 60 percent variations of the inclination  of the farmers towards participation in the design of land consolidation was determined by the extent awareness of the design of land consolidation, education and number of pieces of farmland.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land Consolidation
  • Orzuie City
  • participation
  • Tendency of Farmers

انوشیروانی، ا. 1388. نگرشی بر روند یکپارچه­سازی اراضی کشاورزی و آثار اقتصادی آن بعد از انقلاب اسلامی. مجله اندیشه انقلاب اسلامی، 7 و 8: 256-249.

دین پناه، غ. 1388. بررسی عوامل مؤثر بر تمایل شالیکاران شهرستان ساری به یکپارچه­سازی اراضی. ترویج و اقتصاد کشاورزی، 2()2: 52-39.

جمشیدی، ع.، تیموری، م.، حاضری، م. و روستا، ک. 1388. عوامل مؤثر بر مشارکت کشاورزان در اجرای طرح یکپارچه­سازی اراضی استان ایلام: مطالعه موردی شهرستان شیروان و چرداول. فصلنامه روستا و توسعه، 12(1): 127-109.

شیرزاد، ح. 1376. یکپارچه­سازی اراضی به مثابه تصمیمی جمعی. جهاد، 27(276): 249-214.

شیرزادی، ح.، معتمد، م. و جهانگیری، ش. ۱۳۹۱. بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت شالیکاران در پذیرش و اجرای طرح یکپارچه­سازی و تجهیز و نوسازی شالیکاری (مطالعه موردی شهرستان رشت). مجموعه مقالات همایش ملی توسعه روستایی، 15-14 شهریور، رشت، دانشگاه گیلان.

صدیقی، ح. و  احمدپور، ا. 1384. سنجش نگرش کشاورزان زعفران­کار نسبت به تولید و توسعه کشت زعفران و بررسی مسائل و مشکلات آنان، مطالعه موردی شهرستان گناباد. مجله علوم کشاورزی، 36(3): 699-689.

علی­بیگی، ا. و قمبرعلی، ر. 1393. بررسی نگرش کشاورزان نسبت به آثار یکپارچه­سازی اراضی در استان کرمانشاه: کاربرد روش­شناسی .Q علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 10(1): 88-75.

فعلی، س.، پزشکی­راد، غ.، چیذری، م. و بقایی، م. 1387. عوامل مؤثر بر مشارکت کشاورزان گندم­کار در طرح گندم (مطالعه موردی: تهران). فصلنامه توسعه و روستا، 11(3): 141-123.

قهدریجانی، م.، کیهانی، ع. و حداد، ع. 1385. بررسی نقش تشکل­های مکانیزاسیون تعاونی­ها در توسعه بخش کشاورزی. مجموعه مقالات چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین­های کشاورزی و مکانیزاسیون، 8-7 شهریور، دانشگاه تبریز.

محسنی، ر. 1382. نوسازی و یکپارچه­سازی اراضی کشاورزی در فرایند توسعه. تعاون (دوره جدید)، 146 و 147: 71-62.

مرادی، م.، فال­سلیمان، م. و ابطحی­نیا، آ. 1392. شناخت عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان به مشارکت در اجرای طرح یکپارچه­سازی اراضی زراعی، مورد: شهرستان خوسف. جغرافیا و توسعه، 11(32): 102-89.

میرزایی، ح. و کاکه­پور، م. 1392. تحلیل جامعه­شناختی عوامل تأثیرگذار بر تمایل کشاورزان به مشارکت در طرح­های یکپارچه­سازی اراضی (موردمطالعه: روستاهای منتخب شهرستان بوکان). توسعه روستایی، 5(1): 182-159.

وثوقی، م. و فرجی، ا. 1385. مشارکت در یکپارچه­سازی اراضی مزروعی، مطالعه موردی روستاهای زرین­دشت. مجله جامعه­شناسی ایران، 7(2): 118-101.

Ayranci, Y. 2009. A Method for the Construction of a New Reallocation Plan in Land Consolidation and its Application, the Philippine Agricultural Scientist, 92(3): 254-264.

Gonzales Garcia, I. 2007. Land consolidation in Spain: the land registry perspective. Effective and sustainable land management- A permanent challenge for each society. UNECE WPLA Workshop, Session III-Social and Constitutional Dimension of Land Management, 24 th-25th May, Munich. Available at: http://www.registradores.org, Visited: 2012.5.28.

Huang, Q., Li, M. and Chen, Z. 2010. Land Consolidation: An Approach for Sustainable Development in Rural China, AMBIO: A Journal of the Human Environment, 40: 93–95.

Lisec, A., Cerjak, M. and Pintar, M. 2005. The influence of the land consolidation on the ecological elements in the rural landscape. The 6th International conference "Environmental Engineering". Vilnius, Lithuania, May 26th-27th. Proceedings CD. ISBN 9986-05-858-9.

Pasakarnis, G. and Maliene, V. 2010. Towards sustainable rural development in Central and Eastern Europe: Applying land consolidation. Land Use Policy, 27(2): 545-549.

Sayilan, H. 2014. Importance of land consolidation in the sustainable use of Turkeys rural land resources. Procedia-Social and behavioral sciences, 120: 248-256.

Tang, Y., Mason, R. J. and Sun, P. 2012. Interest distribution in the process of coordination of urban and rural construction land in China. Habitat International, 36(3): 388e395.

Todorova, S. A. and Lulcheva, D. 2005. Economic and social effects of land fragment on Bulgarian agriculture. Journal of Central European Agriculture, 6(4): 555-562.

Zou, X., Luo, M., Su, W., Li, D., Jing, Y., Ju, Z. and Wang, J. (2008). Spatial decision support system for the potential evaluation of land consolidation projects. WSEAS Transactions on Computers, 7(7): 88-104.