نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی

2 گروه اموزشی جغرافیا. دانشگاه خوارزمی

3 دانشیار، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

صنعت ابریشم نقش مهمی در ترغیب سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها، ایجاد درآمد برای دولت و اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم در سراسر کشور داشته است. یکی از این راهبردها جهت توسعه پایدار روستایی توسعه و گسترش صنایع در نواحی روستایی می‌باشد. ابریشم کشی در کشور ایران به دو شکل صنعتی و سنتی وجود دارد که سهم بخش سنتی در این حرفه بیش از 70 درصد می‌باشد که در حال حاضر در روستاهای شهرستان نطنز واقع در استان اصفهان به عنوان یک شغل اصلی در میان ساکنان این منطقه رایج است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. مقطع زمانی آن سال 1399 می‌باشد. جامعه ی آماری تحقیق، 1050 نوغاندارشهرستان نطنز در ده روستای بهره بردار نوغان ،که شامل 1050 خانوار می باشند و تعداد حجم نمونه 320پرسشنامه می‌باشد. در این پژوهش، برای ارزیابی تاثیر نوغاندرای در توسعه اقتصاد روستایی از مدل تحلیل عاملی و آزمون پیرسون استفاده می کنیم. نتایج یافته های نشان داد که، مهمترین تأثیر و پرورش کرم ابریشم سوق دادن سیستم کشاورزی منطقه به سمت اصول پایداری اقتصاد و اقتصاد پایدار با مجموع(68/22) بوده است که تأثیری محیطی تلقی می‌شود، بعد از آن تأثیرات اجتماعی(1/13) و از همه مهمتر تأثیری بوده که بر وضعیت زنان روستایی داشته است و دست آخر نیز برخی از حوزه‌های محیطی(68/4) تحت تأثیر این فعالیت قرار گرفته است. با این وجود شدت تأثیرات اجتماعی خیلی بیشتر از تأثیرات دیگر بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the role of nomadism on sustainable rural employment (Case: villages of Natanz city)

نویسندگان [English]

  • Mohamad ebrahim Mohamadi masoudi 1
  • hasan afrakhte 2
  • hamid jalalian 3

1 kharazmi university tehran

2 university kharazmi

3 university kharazmi

چکیده [English]

The silk industry has played an important role in encouraging investment in infrastructure, generating revenue for the government, and creating direct and indirect employment throughout the country. One of these strategies for sustainable rural development is the development and expansion of industries in rural areas. There are two types of silk weaving in Iran, industrial and traditional, the share of the traditional sector in this profession is more than 70%, which is currently a common occupation among the residents of this region in the villages of Natanz city in Isfahan province. Is. The present study is applied in terms of purpose and survey method. The time period is 1399. The statistical population of the study is 1050 Noghandans of Natanz city in ten villages of Noghan exploitation, which include 1050 households and the sample size is 320 questionnaires. In this study, we use factor analysis and Pearson test to evaluate the impact of Nogandra on rural economic development. The results showed that the most important effect and breeding of silkworm has been to move the agricultural system of the region towards the principles of sustainable economy and sustainable economy with a total 22.68 which is considered an environmental effect, followed by social effects 1). / 13 and most importantly, it has had an effect on the situation of rural women, and finally, some environmental areas 4.68 have been affected by this activity. However, the intensity of social influences has been much greater than other influences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Noghandari
  • Rural Development
  • Economic Impacts
  • Social Impacts
  • Natanz Villages