نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه توسعه کشاورزی و روستایی APERDRI

2 قایم مقام رئیس موسسه پژوهشهای برنامه ریزی اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی

چکیده

به دلیل توجه کمتر به ظرایف وپیچیدگی‌های موضوع مشارکت، مشارکت زنان روستایی در پروژه‌های توسعه اغلب به صورت یک شعار باقی می‌ماند. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی راهبردهای مناسب برای تحقق مشارکت واقعی زنان روستایی در پروژه‌های توسعه از دیدگاه صاحبنظران انجام شد. به منظور دستیابی به این هدف، با استفاده از چارچوب موسسه بین المللی غذا (IFPRI)، راهبردها و راهکارهای مشارکت زنان در سه مرحله دسترسی به پروژه، منفعت یابی و توانمندی احصا شد. در این پژوهش که در سالهای 1399-1400 انجام گرفت، به دلیل محدودیتهای ایجاد شده در نتیجه شیوع بیماری کرونا، از روش پیمایش اینترنتی استفاده شد. جامعه آماری (71نفر) از بین اعضای انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‏ها، پرسش‌نامه بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS 22، انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان‌داد که شش دسته عمده راهبرد برای تحقق مشارکت زنان در پروژه‌های توسعه شامل برنامه‌ریزی بر اساس ویژگی‌های فردی زنان، برنامه‌ریزی بر اساس موضوعات فرهنگی و اجتماعی، برنامه‌ریزی برای توسعه آموزش، محتوای رسانه‌ها و فناوری اطلاعات وارتباطات، تشکیل گروه‌های خاص زنان و شبکه‎سازی، دسترسی به منابع مالی، امکان مشارکت در طرحهای اعتبارات خرد و در نهایت ارتقای سیاستهای دولت و عملکرد سازمان‌ها می‌باشد. اولویت‌بندی راهکارهای تحقق مشارکت زنان در پروژه‌های توسعه در مراحل سه گانه مذکور تفاوت دارد. راهبردی که در هر سه مرحله اولویت بالا دارد، تشکیل گروه‌های خاص زنان و شبکه‌سازی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Strategies for rural women participation in development projects

نویسندگان [English]

  • Shohreh Soltani 1
  • Mojtaba Palouj 2

1 Manager of rural and agricultural development research group/APERDRI

2 Vice president of APERDRI

چکیده [English]

Rural women participation in development projects often remains a motto due to the lack of attention to its subtleties and complexities. This study was aimed to investigate the appropriate strategies for real participation of rural women in development projects. To achieve this goal, women's participation in three stages of access, benefit and empowerment was elaborated. In this study, which was conducted in the years 2020-2021, due to the limitations created as a result of the Corona virus pandemic, the Internet survey method was used. The statistical population (N= 71) included students and graduates of universities, faculty members, experts and managers of the Ministry of Jihad Agriculture who were randomly selected from the list of members of the Agricultural Extension and Education Scientific Association. Data collection instrument was a questionnaire whose validity and reliability was confirmed. Data analysis was performed using SPSS software 22.The results showed that there are six main strategies for achieving women's participation in development projects, including planning based on women's individual characteristics, planning based on cultural and social issues, planning for the development of education, media content and ICT, Forming special women's groups and networking, access to financial resources, the possibility of participating in micro-credit schemes, and finally promoting government policies and the performance of organizations. Prioritizing strategies for achieving women's participation in development projects can vary in three stages. Formation of special groups for women and networking had high priority in all three stages of participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participation
  • Rural Women
  • Rural Development Projects