بررسی سطح دانش و آگاهی عمومی ذی‌نفعان جوامع محلی در راستای اهداف برنامه سیپا (مطالعه موردی: تالاب امیرکلایه لاهیجان، استان گیلان)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی

2 کارشناس پژوهشی پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی

10.22048/rdsj.2021.266023.1905

چکیده

با توجه به اهداف برنامه اطلاع رسانی، آموزش، مشارکت و آگاهی افزایی (CEPA) شناخت ذی‌نفعان جوامع محلی و تعیین سطح آگاهی آن‌ها در مورد تالاب‌ها ضروری است زیرا برای تدوین برنامه و اقدامات لازم به منظور حفاظت و استفاده معقولانه از تالاب نیاز به مشارکت جوامع محلی و آگاهی افزایی آن‌ها است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و در زمره تحقیقات پیمایشی است که در تابستان 98 انجام شده است. 108 پرسشنامه به صورت مصاحبه حضوری تکمیل شدند که بر اساس تعداد خانوار، سهم متناظر با آن پرسشنامه در 8 روستای حاشیه تالاب توزیع شد. در روش توصیفی به بررسی شناخت و وضعیت موجود پرداخته و داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. متغیرهای مورد بررسی شامل منبع کسب اطلاعات در مورد تالاب‌ها، میزان آشنایی با ارزش‌ها و عوامل تهدید کننده تالاب، اقدامات و ابزارهای مورد نیاز برای حفاظت تالاب بودند. طبق نتایج به‌دست آمده، متغیرهای مذکور بین روستاها اختلاف معنی دار نشان نداد (05/0>P). اما بین متغیر وابسته سطح آگاهی عمومی و متغیر‌های مستقل مورد بررسی اختلاف معنی داری وجود داشت (05/0>P).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of local community stakeholders’ awareness and knowledge according to CEPA goals (Case study: Amir Kelaye Wetland, Lahijan, Gilan Province)

نویسندگان [English]

  • Tooba Abedi 1
  • Masomeh Hosseini 2
1 Assistant professor, Academic Center for Education, culture, and Research, Environmental Research Institute
2 Researcher, Academic Center for Education, Culture and Research, Environmental Research Institute
چکیده [English]

Identification of stakeholders and local communities to determine their awareness about wetlands is essential according to the objectives of the Communication, Education, Participation and Public Awareness (CEPA) program. To plan and take the necessary measures for the conservation and wisely use of wetlands need to participation of local communities and their awareness raising. The statistical population of this study was 8 villages of rural municipality households of Amirkelaye Wetland, which were selected by available sampling method. The 108 questionnaires were distributed using a sample size based on the number of households in each village in summer 2020. The research methodology is conducted in a descriptive and analytical manner, so that at the descriptive stage, the present situation is identified and in the process of work, using statistical analysis. Variables were source of taking information about the wetlands, knowledge about wetland functions and treated factors and the measures to protect the wetland. The results showed that the above variables did not show significant differences between villages (p < 0.05). But there was a significant difference between the dependent variable of public awareness and the above independent variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stakeholders
  • Amir Kelayeh wetland
  • wisely use
  • CEPA