بررسی اثرگذاری ارتباطات مشارکتی کشاورزان بر استفاده از فناوری های نوین تولید در خراسان رضوی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی رشته علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،

10.22048/rdsj.2021.269787.1911

چکیده

تولید محصولات کشاورزی به عنوان بخشی اثرگذار در توسعه کشور در ابعاد مختلف دارای اهمیت فراوانی است؛ اما با توجه به ضایعات تولید این محصولات در کشور که بنا به آمار بیش از30 درصد تولید کل محصولات است ضروری به نظر می‌رسد تا نسبت به تغییر شیوه‌های تولید از طریق همسو ساختن کشاورزان و روستاییان جهت استفاده از فناوری‌های نوین تولید توسط آنان از طریق راهکارهای ارتباطات مشارکتی اقدام عاجل صورت پذیرد. جامعه آماری این تحقیق، مروجان شاغل در جهادکشاورزی خراسان رضوی و مددکاران ترویجی مرتبط با جهاد کشاورزی استان بوده که بر اساس نمونه‌گیری غیراحتمالی، جمعیت نمونه به شرحی که اعلام شده انتخاب گشت. روش‌های بکار رفته «کیفی» و «کمّی» در این پژوهش به این شرح است که در ابتدا در روش «کیفی» از طریق «مصاحبه عمقی» با 15 تن از مددکاران کشاورزی در روستاهای تابعه مشهد مصاحبه شده و پاسخ‌های ارائه شده توسط نرم افزار Maxqda مورد تحلیل قرار گرفته و بر پایه این نتایج، ابزار سنجش با 40 گویه طراحی و از 220 مروج کشاورزی در سراسر استان خواسته شد تا نسبت به پاسخگویی اقدام کنند و سپس نتایج با استفاده از نرم‌افزار Spss مورد تحلیل قرار گرفت. هدف از این مطالعه، دستیابی به مدلی برای تببین اثرگذاری ارتباطات مشارکتی بر استفاده از فناوری‌های نوین تولید بین کشاورزان است. تمامی 8 فرضیه مورد نظر در این پژوهش با استفاده از آزمون انوا و تحلیل واریانس یک طرفه مورد بررسی و تایید قرار گرفت و در نهایت با استفاده از رگرسیون خطی، اثرگذاری متغیرها تایید شد. پیشنهاد می‌شود مروجان کشاورزی برای همسوکردن کشاورزان جهت استفاده از فناوری‌های نوین تولید از دانش و ابزار ارتباطات مشارکتی بهره‌مند می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of farmers' participatory communication on the use of new production technologies in Khorasan Razavi

نویسندگان [English]

  • Hadi Zareie 1
  • leila Niroomand 2
  • somayeh Tajeek esmaeily 2
1 PhD student in Communication Sciences, Islamic Azad University, East Tehran Branch
2 Assistant Professor and Faculty Member, Department of Social Communication Sciences, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran,
چکیده [English]

Production of agricultural products as an effective part in the development of the country in various dimensions is of great importance; However, considering the waste of production of these products in the country, which according to statistics is more than 30% of total production, it seems necessary to change production methods by aligning farmers and villagers to use new production technologies by them through communication solutions. Participate in urgent action. The statistical population of this study was the promoters working in Khorasan Razavi agricultural jihad and extension assistants related to the agricultural jihad of the province. Based on non-probability sampling, the sample population was selected as described. The "qualitative" and "quantitative" methods used in this research are as follows: At first, in the "qualitative" method, through "in-depth interviews", 15 agricultural workers in the villages of Mashhad were interviewed and the answers provided by the software Maxqda was analyzed and based on these results, the measurement tool was designed with 40 items and 220 agricultural promoters across the province were asked to respond and then the results were analyzed using SPSS software. The purpose of this study is to obtain a model to explain the impact of participatory communication on the use of new production technologies among farmers. All 8 hypotheses in this study were tested and confirmed using variance test and one-way analysis of variance, and finally, using linear regression, the effect of variables was confirmed. It is suggested that agricultural promoters use the knowledge and tools of participatory communication to align farmers to use new production technologies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • participatory communication
  • Agriculture
  • Rural
  • New Production Technology