شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر عملکرد بازاریابی صنعت شیلات در شرکت‌های تعاونی کشاورزی روستایی در راستای توسعه روستا

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار و عضو علمی دانشگاه پیام نور

3 دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه پیام نور خوانسار، اصفهان، ایران

4 استادیار و عضو علمی گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

5 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22048/rdsj.2021.260574.1894

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر عملکرد بازاریابی صنعت شیلات در شرکت‌های تعاونی کشاورزی روستایی در ایران و بر مبنای مطالعات کیفی صورت گرفته‌است. بر این اساس نخست با اجرای مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان و مدیران ارشد بازاریابی و فروش شرکت‌های تعاونی شیلات در 10 استان ایران، عوامل مؤثر بر عملکرد بازاریابی شناسایی و در مرحله بعدی به رتبه بندی آن عوامل با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی پرداخته شد. جامعه آماری این پژوهش خبرگان دانشگاهی و مدیران صنعت شیلات در سال 1398 می‌باشند که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند داده‌های پژوهش گردآوری شدند. پس از جمع آوری اطلاعات لازم، نسبت به طبقه بندی و کدگذاری مصاحبه‌ها اقدام گردید که نتیجه‌ی آن شناسایی عوامل موثر بر عملکرد بازاریابی بود. پس از شناسایی عوامل، پرسشنامه مقایسات زوجی برای رتبه بندی طراحی گردید. نتایج پژوهش نشان داد از عوامل موثر بر عملکرد بازاریابی، عامل برند با وزن (311/0) از نقطه نظر مدیران شیلات در رتبه نخست و عامل مالی با وزن (235/0) در رتبه دوم و عوامل مرتبط با نوآوری بازاریابی، عوامل مرتبط با بازار و همچنین عوامل مرتبط با مشتری در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند که بر این اساس توصیه می‌شود مدیران شرکت‌های تعاونی شیلات، مدیریت برند و فعالیت‌های مرتبط با برندینگ را جهت بازاریابی موفق مدنظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identify and rank factors affecting the marketing performance of the fisheries industry in Rural agricultural cooperatives for rural development

نویسندگان [English]

  • SAED ABDOLMANAFI 1
  • abolfazl baghbani-arani 2
  • yasser maghsoudi-GANJEH 3
  • Mona Poureisa 4
  • Moslem Mokarremi 5
1 Department of Management Science, Payam Noor University, Tehran, Iran
2 Department of Agriculture Science, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Department of Industrial Management, Khansar Payame Noor University, Isfahan, Iran.
4 Department of Agriculture Science, Payame Noor University, Tehran, Iran
5 MBA Student, Department of Management Science, Payam Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to identify and ranking effective factors on marketing performance in Iranian fishery industry based on a qualitative studie. Therefore, first, by conducting semi-structured interviews with experts and senior managers of marketing and sales of fisheries companies in 10 provinces of Iran in 2020, identify the factors affecting marketing performance and then rank those factors using fuzzy hierarchical analysis method. The statistical population of this study is academic experts and fishery industry managers who were collected by purposeful sampling of research data. After gathering the necessary information, the interviews were classified and coded, which resulted in identifying the factors influencing the marketing performance. After identifying the factors, the paired comparisons questionnaire was designed for ranking. The results showed that of the factors influencing marketing performance, weight factor (0.311) from fisheries managers' point of view and financial factor weight (0.223) from the point of view of marketing managers, factors related to marketing innovation, related factors With the market as well as customer-related factors coming in next. It is therefore recommended that managers of fisheries cooperatives consider brand management and branding-related activities for successful marketing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing Performance
  • Fisheries Industry
  • Fuzzy hierarchical analysis