راهبردهای مطلوب بازاریابی تنباکو با استفاده از ابزارهای برنامه ریزی استراتژیک (مطالعه موردی: مناطق روستایی دهستان بقمچ، شهرستان چناران)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

10.22048/rdsj.2021.270497.1913

چکیده

مهمترین کار بعد از تولید هر محصول، رساندن آن محصول به دست مصرف کننده است، دهستان بقمچ در شهرستان چناران به دلایل مختلف تاریخی، محیطی، اجتماعی و اقتصادی در زمینه کشت تنباکو، قطب تولید تنباکو در استان خراسان رضوی محسوب می شود؛ اما در زمینه بازاریابی محصولات (چوب و برگ تنباکو) با مشکلات متعددی دست به گریبان است. از این رو مطالعه حاضر در چارچوب برنامه‌ریزی استراتژیک ضمن شناخت عوامل داخلی و خارجی اثرگذار بر بازاریابی تنباکو، سعی در ارائه راهبردهای مطلوب بازاریابی تنباکو می پردازد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است. در این مطالعه از دو ابزار برنامه ریزی استراتژیک SWOT و QSPM استفاده شد. در راستای پیشبرد اهداف تحقیق 17 قوت، 23 ضعف، 10 فرصت‌ و 17 تهدید فراروی بازاریابی تنباکو از طریق واکاوی سیاست‌های دولت، مصاحبه با فعالان حوزه بازاریابی تنباکو و تعدادی از تنباکوکاران منطقه شناسایی گردید. واحد تحلیل 41 نفر از تنباکوکاران و فعالین حوزه بازاریابی تنباکو بوده است. در ماتریس SWOT با توجه به امتیاز نهایی در 54/2=IFE و در 170/2=EFE، به منظور بهبود بازاریابی تنباکو، راهبردهای رقابتی (حداکثر– حداقل) بهینه شناخته شد. راهبردهای مطلوب به کمک ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM)، اولویت بندی و مهمترین راهبرد «تشکیل شرکت تعاونی در روستا با مشارکت کلیه تنباکوکاران»، با امتیاز 969/0 شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimal Tobacco Marketing Strategies Using Strategic Planning Tools(Case study: rural areas of Boqmech district, Chenaran city)

نویسندگان [English]

  • Maryam Ghasemi 1
  • mahdi masoumi 2
1 Assistant Professor of geography and Rural Planning, Ferdowsi University, Mashhad, Iran.
2 PhD student of Ferdowsi University of Mashhad.mashhad. iran
چکیده [English]

The most important task after the production of any product is to deliver that product to the consumers. Boqmech village in Chenaran city is considered as the center of tobacco production in Khorasan Razavi province for various historical, environmental, social and economic reasons; However, it faces many problems in product (Tobacco wood and leaves) marketing. Therefore, identifying the best tobacco marketing strategies will have a great impact on improving the economic situation of the people living in the region. The present study, in the framework of strategic planning, while recognizing the internal and external factors affecting tobacco marketing, provides appropriate strategies in tobacco marketing. The research was conducted in a descriptive-analytical method. To achieve the objectives of the research, 17 strengths, 23 weaknesses, 10 opportunities and 17 threats facing tobacco marketing were identified through the analysis of government policies, interviews with tobacco marketing activists and a number of tobacco growers. The analysis unit was 41 tobacco growers and activists in the field of tobacco marketing. In this research, two strategic planning tools, SWOT and QSPM, were used. In the SWOT matrix, according to the final scores in IFE = 2.54 and EFE = 2.170, the optimal competitive strategies (maximum-minimum) to improve tobacco marketing were identified. Optimal strategies were identified with the help of Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) and prioritization, as the most important strategy identified with a score of 0.996 was “to form a cooperative in the village with the participation of all tobacco growers”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khorasan Razavi Province
  • Boqmech Dehestan
  • Marketing
  • Tobacco
  • Tobacco growers