بررسی اثر عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزه جهت خصوصی‌سازی شرکت‌های تعاونی روستایی در شهرستان تربت‌حیدریه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربت حیدریه

2 تربت حیدریه- دانشگاه دولتی تربت حیدریه

10.22048/rdsj.2021.264671.1901

چکیده

فرآیند خصوصی‌سازی به عنوان رویکردی برای دستیابی تدریجی به مکانیسم بازار است که طی آن، کشورهایی با دولت‌های مداخله‌گر، بخشی از مالکیت‌های دولتی و عمومی را به افراد و بخش خصوصی انتقال می‌دهند. در این مطالعه عوامل مؤثر بر انگیزه افراد به خصوصی‌سازی شرکت‌های تعاونی روستایی و تفسیر زیر عوامل آن‌ها با کاربرد الگوی لاجیت بررسی شد. آمار و اطلاعات موردنیاز مطالعه از طریق جمع‌آوری 250 پرسش‌نامه با فرمول کوکران و مصاحبه حضوری با شاغلین و فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی در شهرستان تربت‌حیدریه در سال 1398 با کاربرد روش‌ تصادفی‌ طبقه‌بندی شده جمع‌آوری گردید. نتایج نشان داد از دیدگاه شاغلین بخش دولتی، ایجاد روحیه رقابت‌پذیری و افزایش آموزش کاربردی، از دیدگاه شاغلین بخش خصوصی افزایش آموزش کاربردی، بهبود شیوه رهبری و افزایش انگیزه در کارکنان و از دیدگاه فارغ‌التحصیلان کشاورزی ایجاد روحیه رقابت‌پذیری، افزایش خلاقیت و آموزش کاربردی اثر معنی‌داری بر انگیزه افراد به خصوصی‌سازی شرکت‌ها دارد. همچنین در مورد بررسی عوامل مؤثر بر آموزش کاربردی از دیدگاه شاغلین بخش دولتی و خصوصی، انگیزه و آمادگی یادگیرنده، کارآمدی و اثربخشی دوره‌ها و نظم و مقررات دوره‌ها اثر مثبت و معنی‌داری دارند. با توجه به اهمیت نقش آموزش کاربردی در ایجاد انگیزه جهت خصوصی‌سازی شرکت‌های تعاونی روستایی پیشنهاد می‌گردد با ایجاد مشوق‌هایی انگیزه و آمادگی لازم جهت یادگیری در کارکنان ایجاد شده و دوره‌های آموزشی خصوصی‌سازی با کیفیت و نظم برای کارمندان شرکت‌های تعاونی برگزار گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of effective factors on motivating the privatization of rural cooperatives in Torbat Heydarieh city

نویسنده [English]

  • Mohadeseh Tavakoli 2
2 تربت حیدریه- دانشگاه دولتی تربت حیدریه
چکیده [English]

The privatization process is an approach to the gradual access to a market mechanism whereby Countries with interventionist governments transfer part of ownership to individuals sector. In this study, factors affecting individuals motivation for companeis privatization and their sub-factors interpretation were investigated using Logit model. The required data were collected from the study through 250 questionnaires with Cokran formula and in-person interviews with public and private sector employers and graduates in Torbat Heydariyeh city in 2019 using the classified random method. The results showed that creating competitiveness and increasing applied training are the factors effecting privatization from the viewpoint of public sector employers. Increasing applied training, improving leadership style and increasing motivation in employers are factors effecting privatization from the perspective of private sector employers, and creating competitiveness, creativity and applied training have a significant effect from the perspective of graduates. Also, regarding the study of the factors affecting applied education from the perspective of public and private sector employees, learner motivation and readiness, efficiency and effectiveness of courses and the order and regulations of courses have a positive and significant effect. Given the importance of the role of applied education in motivating the privatization of rural cooperatives, it is suggested by creating incentives, the necessary motivation and preparation for learning is created in the employees and quality and orderly privatization training courses are held for the employees of cooperative companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privatization
  • Human factors
  • Applied education
  • Rural Cooperatives