شناسایی عوامل مؤثر در تغییر کاربری اراضی کشاورزی روستای بلگور در شهرستان صومعه سرا

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه گیلان

10.22048/rdsj.2020.241518.1861

چکیده

یکی از معضلات اساسی در کشاورزی استان گیلان، تغییر کاربری اراضی است. تغییر کاربری اراضی کشاورزی در این استان سالیانه بخشی از اراضی حاصلخیز را از چرخه تولید خارج می کند. هدف اصلی این پژوهش شناسایی پیشران های مؤثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در روستای بلگور می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی است و ماهیت توصیفی- تحلیلی دارد. برای جمع آوری اطلاعات از پیمایش میدانی استفاده شد. نمونه آماری تحقیق شامل خبرگان محلی روستا است (٥٠=n). ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که روایی صوری آن به تایید کارشناسان رسید و پایایی آن با استفاده از پیش‌آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (0.86) تایید شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک تحلیل عاملی و نرم‌ افزار SPSS استفاده گردید. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که چهار عامل به عنوان پیشران های مؤثر در تغییر کاربری اراضی کشاورزی این روستا وجود دارند که شامل عامل حاکمیتی، عامل مشکلات زندگی در روستا، عامل اقتصادی و عامل محیطی می باشند. عوامل شناسایی شده در مجموع 66.57 درصد از واریانس متغیر تغییر کاربری اراضی کشاورزی را تبیین می کنند. با توجه به نتایج، مهم ترین پیشران تاثیرگذار بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در روستای بلگور عامل حاکمیتی است که با تمرکز بر این مسئله، اصلاح و وضع قوانین جدید می توان از روند صعودی تغییر کاربری اراضی کشاورزی در این روستا جلوگیری نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of Affecting Factors on Agricultural Land Use Change in Belgor Village, Sowmeh‌Sara County

نویسندگان [English]

  • Zahra Bahremand Paskeh 1
  • Mohammad Kavoosi Kalashami 2
1 Department of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Guilan University
چکیده [English]

One of the major problems in agriculture in Guilan province is land use change. The change of use of agricultural lands in this province annually removes part of the fertile lands from the production cycle. The main purpose of this study is to identify the factors which affects the change of use of agricultural lands in the village of Belgor. The present study is applied in terms of purpose and has a descriptive -analytical nature. Survey was used to collect information. The statistical sample of the study include local experts of the village and n=50 people were selected. The research instrument is a research-made questionnaire whose formal validity was confirmed by experts and its reliability was confirmed by pre-test and Alpha Cronbach (0.86) coefficient. The factor analysis technique was used for analyzing data through SPSS software. The results of factor analysis determined four elements as the most important factors affecting land use change including ; the governing Factor , the cause of life problems in the village, economic Factor and environmental Factor. These four factors identified 66.57% of the agricultural land use change factor. According to the results, the most important driving force in changing the use of agricultural lands in the village of Belgor is the governing Factor. By focusing on this issue, amending and enacting new laws can prevent the upward trend of lands use change in this village.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Propellants
  • Land Use Change
  • Factor analysis
  • The Correlation Matrix
  • Belgor Village