تحلیل کانونی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در عملیات پس از برداشت محصولات کشاورزی (موردمطالعه: دشت مغان)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز

10.22048/rdsj.2020.236168.1856

چکیده

مشارکت زنان در فعالیت‌های کشاورزی اهمیت بسیاری دارد. تحقیق حاضر با هدف تحلیل کانونی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در عملیات پس از برداشت محصولات کشاورزی در دشت مغان، به انجام رسید. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه باغداران دشت مغان (1303N=) بود که با استفاده از فرمول کوکران 210 نفر از آنان به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. به‌منظور تعیین روایی پرسشنامه از دیدگاه متخصصان استفاده شد و همچنین پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ (89/0) مورد تأیید قرار گرفت. متغیرهای وابسته تحقیق شامل حمل‌ونقل، انبار کردن، فرآوری، بسته‌بندی و بازاریابی بودند. عضویت در تعاونی تولید، شورای روستا، صندوق اعتبارات خرد و انجمن اولیا و مربیان نیز به‌عنوان متغیرهای مستقل مدنظر قرار گرفتند. نتایج نشان داد، باغدارانی که در تعاونی‌های تولید فعالیت می‌کردند، دارای مهارت‌های بازاریابی کمتری بودند، درحالی‌که باغداران عضو شورای روستا از مهارت‌های بالاتر برخوردار بودند. با توجه به یافته‏های تحقیق حاضر آموزش بیرونی (آموزشی همه‏جانبه اعضا و مدیران تعاونی توسط اداره تعاون، جهاد کشاورزی و سازمان‏های ترویجی و ... در زمینه فروش و بازاریابی محصولات خود) و آموزش درونی (یادگیری متقابل اعضای تعاونی‏ها و شوراهای روستایی از یکدیگر در زمینه بازاریابی و ...)، ایجاد ارتباطات شبکه‏ای در سطح فردی (سرمایه اجتماعی) و در سطح نهادی (سرمایه سیاسی)، اتخاذ سیاست‏های حمایتی از بخش تعاون و شورای روستا (بیمه محصولات، بازاریابی، اعتبارات) و ایجاد زیرساخت‏ها با دخالت صندوق‏های خرد روستایی با حمایت‏های دولتی پیشنهاد می‏گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Canonical Analysis of Social Factors Affecting the Participation of Rural Women In post-Harvest Operations of Agricultural Crops (Case Study: Moghan Plain)

نویسندگان [English]

  • Milad joodidamirchi 1
  • mozhdeh maleki 2
  • Yousef Hedjazi 1
1 College of Agriculture and Natural Resources University of Tehran
2 Department of Agricultural Extension and Education, University of Shiraz.
چکیده [English]

Women's participation in agricultural activities is important. The purpose of this study was Canonical Analysis of the social factors affecting the participation of rural women in post-harvest operations in Moghan plain. The statistical population of this study was all farmers of Moghan plain (N = 1303). Using Cochran's formula, 210 of them were selected as sample size. A researcher-made questionnaire was used to collect data. In order to determine the validity of the questionnaire from experts' point of view, its reliability was confirmed using Cronbach's alpha (0.89). Research variables included transportation, storage, processing, packaging and marketing. Membership in the production co-operative, village council, microfinance fund and parent association were also considered as independent variables. The results showed that horticulturists working in production cooperatives had less marketing skills, while village gardeners had better skills. According to the findings of the present study, external education (comprehensive training of members and co-operative directors by the Cooperative Office, Agricultural Jihad and Promotion Organizations, ... in the field of sales and marketing of their products) and internal training (mutual learning of cooperative members And rural councils on marketing, etc.), networking at the individual level (social capital) and institutional level (political capital), adopting supportive policies of the cooperative sector and village council (insurance Products, marketing, credits) and the creation of infrastructure with the involvement of rural microfinance funds with government support.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women's Participation
  • Social factors
  • Canonical Analysis
  • Moghan Plain
  • post-harvest operation