بررسی عملکرد کرم ابریشم در شهرستان تربت حیدریه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تربت حیدریه

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد

10.22048/rdsj.2020.207485.1825

چکیده

لاروهای کرم ابریشم در شرایط اقلیمی متفاوت، واکنش‌های متفاوتی از خود بروز می‌دهند که باعث اقتصادی بودن پرورش برخی نژادهای آنها در شرایط اقلیمی خاص نسبت به سایر نژادها می‌گردد. با استفاده از رویهGLM نرم‌افزارSAS 9.2 تجزیه و تحلیل و مقایسه میانگین صفات به منظور، بررسی اثرات شرایط آب و هوایی روستاهای نوغان‌دار منطقه تربت حیدریه، جنس و نژاد بر عملکرد کرم ابریشم نژادهای چینی، ژاپنی و هیبرید این دو نژاد صورت گرفت. بهترین منطقه از نظر عملکرد پیله و قشر پیله در منطقه حوض سرخ با وزن پیله ۳۱۸۶/۰± ۵۱۰۵/۱ و وزن قشر پیله ۰۸۰۵/۰±۴۱۲۴/۰ گرم می‌باشد. همچنین، نژاد هیبرید به طور معنی‌داری با وزن پیله ۲۲۱۴/۰± ۷۶۷/۱ و وزن قشر پیله‌ی۰۳۶۱/۰±۴۰۵۸/۰ گرم عملکرد بیشتری نسبت به سایر نژادها دارا می‌باشد (سطح معنی‌داری 05/0). جنس ماده عملکرد بهتری از نظر پیله ۳۱۴۳/۰± ۵۹۶۵/۱ گرم و قشر۰۸۹۹/۰±۳۶۷۹/۰ گرم در ابریشم کشی نسبت به جنس نر دارا می‌باشد. با توجه به نتایج به‌دست آمده مشخص شد روستای حوض سرخ شرایط بهتری برای پیله کشی دارا می‌باشد و عملکرد جنس ماده نژاد هیبرید نسبت به سایر نژادها بیشتر می‌باشد. آمیزش هر والد کرم ابریشم هیبرید اگرچه تعداد تخم‌ریزی بیشتر از آمیزش در حالت‌های مختلف است، اما کرم ابریشم جوان بدست آمده در این حالت به شدت حساس به بیماری بوده و تلفات به حداکثر می‌رسد. درحالتی که از کرم ابریشم ژاپنی در نقش والد نر استفاده می‌شود تخم ریزی بیشتر و مطلوب است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of silkworm performance in Torbate Heydariyeh region

نویسندگان [English]

  • Masoud Alipanah 1
  • faezeh gharari 2
1 Associated Professor, Department of plant production, faculty of agricultre and natural resources, University of Torbat Heydarieh
2 University of Torbat Heydarieh
چکیده [English]

This research was conducted to evaluate and compare the performance of a hybrid silkworm breeding with three varieties of mulberry leaves. This hybrid as a basic hybrid maternal Japanese are rearing in provinces of Khorasans. In this study, the hybrids with different levels of leaves from Kenmochi with red fruit، native berry withe whit fruit and black berry was examined. The parameters measured were: feed intak, feed digestion, the consumption ability, feed digestability, conversion ratio, cocoon weigh, special number of cocoon, specific cocoon weight, weight of usless cocoon, efficiency of feed consumption to cocoon shell, efficiency of digestive feeding to cocoon shell weight, efficiency 0f digestive feeding to cocoon weight and efficiency of feed consumption to cocoon weight. The results showed silkworms that consumed leaves of kenmochi had better performance. Also, they had better performance for traits special number cocoon, especially cocoon weight, cocoon shell weight, feed efficiency to cocoon shell weight, feed efficiency to cocoon weight.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mulberry leave
  • Torbat Heydarieh
  • silk worm
  • Hybrid