بررسی رابطه گردشگری با سلامت اجتماعی روستاییان شهرستان اردبیل، مطالعه موردی: دهستان سردابه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 جغرافیاو برنامه ریزی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، محقق اردبیلی

10.22048/rdsj.2020.215339.1831

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه گردشگری با سلامت اجتماعی ساکنان روستایی دهستان سردابه از توابع روستایی شهرستان اردبیل می‌باشد. این تحقیق از لحاظ هدف، توسعه‌‌ای، و از لحاظ ماهیت، نیز از نوع علی-مقایسه‌ای است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه روستاییان بالای 15 سال ساکن در دهستان «سردابه» می‌باشد. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران، تعداد نمونه مناسب برای این تحقیق 385 نفر بدست آمد؛ از سویی، برای برابری در آزمون و نتیجه، 385 نفر از روستاییان ساکن در دهستان فاقد گردشگری «بالغلو» به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. روایی صوری پرسش‌نامه توسط پانل متخصصان مورد تایید قرار گرفت. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد 30 پرسش‌نامه صورت گرفت. در نهایت، نتایج آمون tدر ارتباط با متغیر سلامت اجتماعی دو گروه نشان داد که به جز یک متغیر انطباق اجتماعی بین تمامی متغیرهای تحقیق (انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی و شکوفایی اجتماعی) با متغیر مستقل رابطه معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Survey of Tourism Relationship with Social Well-Being of Villagers in the Ardabil County, Case Study: Sardabhe Dehstan

نویسنده [English]

  • َArastoo yasri hesar 2
2 Geography and Rural Planning, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

This paper aims to survey of tourism relationship with social well-being of villagers in the Ardabil County. This study is descriptive - analytical in terms of research methods, practical in terms of nature and is a library and field kind of research in terms of the type of data collection. The tool used in measuring the questionnaire was made by the researcher. It can be said that studied population in this study consists of all villagers living in rural areas of Ardabil County in 2017 (N= 85053), among which 385 persons were selected as statistical sample using Cochran formula. Sample size was determined based on the Cochran’s formula and the required data were collected through questionnaires. Content validity of the questionnaire was confirmed by professors and experts and its reliability was determined based on Cronbach's alpha (0.84-0.93). For data analysis, SPSS software was used. The results of research showed that there was a statistically significant positive relationship between social actualization, social acceptance, social contribution, and social cohesion and development of rural tourism. Finally, based on the results analysis, some applied recommendations have been provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social well-being
  • Rural development
  • Rural tourism
  • Social development
  • Ardabil County