ارزیابی اثرات اقتصادی و اجتماعی استقرار صنایع بر توسعه روستایی پیرامونی در شرکت های سرب و روی انگوران.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا و علوم برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان

10.22048/rdsj.2020.209241.1827

چکیده

ایجاد صنعت در مکان‌های روستایی که پتانسیل آن را دارا می‌باشند، می‌تواند بهترین استراتژی برای توانمند سازی مناطق روستایی محسوب شود. صنعت از طریق ایجاد اشتغال، درآمدزائی و رفاه باعث توسعه مناطق روستایی می‌شود. بخش انگوران بخاطر داشتن بزرگ‌ترین و غنی‌ترین معدن سرب و روی خاورمیانه شرایطی را ایجاد کرده تا چند شرکت تولید و فرآوری این مواد فلزی در منطقه ایجاد شود. این شرکت‌ها جزء صنایع بزرگ محسوب و اشتغا‌ل‌زائی خوبی را در منطقه ایجاد کرده‌اند. هدف پژوهش ارزیابی اثرات شرکت‌های سرب و روی انگوران در توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاهای بخش انگوران می‌باشد، برای رسیدن به این هدف از روش توصیفی - تحلیلی استفاده و نحوه جمع آوری داده‌ها بصورت میدانی بوده است. جامعه آماری تحقیق کلیه سرپرستان خانوار روستایی بخش انگوران می‌باشد. ابزار تحقیق پرسشنامه ای)300 پرسشنامه) و داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. براساس نتایج بدست آمده این شرکت‌ها تاثیرات بسزائی در افزایش سطح سواد، افزایش خدمات بهداشتی و رفاه اجتماعی در بعد اجتماعی و افزایش درآمد و پس انداز، ایجاد فرصت‌های جدید شغلی و جذب سرمایه‌های شهری در بعد اقتصادی داشته است. از پیامدهای منفی این شرکت‌ها در بعد اجتماعی کاهش علاقه جوانان به کشاورزی و کاهش نیروی کار در بخش کشاورزی و در بعد اقتصادی مصرف‌گرائی خانوارها و افزایش قیمت زمین بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluations of the economic and social impacts of industrial establishment on peripheral rural development in Angouran lead and zinc companies.

نویسندگان [English]

  • zoleikha naderkhani
  • skandar seidaiy
Geography and Rural Planning, Faculty of Geography and Planning Sciences, Isfahan University
چکیده [English]

Creating industry in rural areas that have the potential can be the best strategy for empowering rural areas. Industry is developing rural areas through employment, income generation and welfare. The Angouran section, due to having the largest lead and zinc mines in the Middle East, has created conditions that several companies producing and processing these metal materials be created in the region. These companies are big industries and have created good employment in the region. The purpose of this study is to evaluate the impacts of lead and zinc companies on the economic and social development of rural Angouran. To achieve this goal, descriptive-analytical method was used and the method of data collection was field. The statistical population of the study is all rural household heads of Angouran section. The research tool is a questionnaire (300 questionnaires) and data were analyzed using SPSS software. According to the results, these companies have had a significant impact on increasing literacy, increasing health and social welfare in the social dimension and increasing income and savings, creating new job opportunities and attracting urban capital in the economy dimension. The negative consequences of these companies have been in the social dimension, the decline of young people's interest in agriculture and the decline of the labor force in the agricultural sector and in the economic dimension, Consumerism of households and rising land prices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rural industries
  • Lead and Zinc Companies
  • Rural Development
  • Angoran Division