مطالعه تطبیقی احساس امنیت اجتماعی جوامع روستایی دارای گردشگر و فاقد گردشگر، مطالعه موردی: دهستان سردابه، شهرستان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری و روستایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی

10.22048/rdsj.2020.195496.1812

چکیده

تغییر در همه ابعاد آن اعم از اقتصادی، اجتماعی، محیطی، سیاسی و تکنولوژیکی، مذهبی و هنری و غیره توأم با اضطراب و استرس بوده که احساس امنیت اجتماعی را تحت الشعاع قرار می‌دهد که در این راستا پدیده گردشگری همانند سایر رخدادهای اخیرا ظهور و بروز یافته همانند روبات‌ها، هوش مصنوعی، کامپیوتر همه‌چیزدان، مهندسی ژنتیکی و خلق ابرانسان عاری از این قاعده نیست. لذا هدف این مقاله مطالعه تطبیقی احساس امنیت اجتماعی جوامع روستایی دارای گردشگر و فاقد گردشگر شهرستان اردبیل می‌باشد. این تحقیق از لحاظ هدف، توسعه‌ای و از لحاظ ماهیت، توصیفی و پیمایشی و نیز از نوع علی- مقایسه‌ای و تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه ساکنان روستایی دهستان «سردابه» می‌باشد. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران، تعداد نمونه مناسب برای این تحقیق 385 نفر بدست آمد؛ از سویی، برای برابری در آزمون و نتیجه، 385 از ساکنان روستایی دهستان فاقد گردشگری «بالغلو» به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. این تحقیق به روش پیمایشی با استفاده از پرسش‌نامه انجام گردیده است. روایی صوری پرسش‌نامه توسط پانل متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد30 پرسش‌نامه صورت گرفت و با داده‌های کسب شده و استفاده از فرمول ویژه کرونباخ آلفا در نرم افزار SPSS، پایایی بخش‌های مختلف پرسش‌نامه تحقیق 80/0 الی 83/0 بدست آمد. نتایج آزمون t در ارتباط با متغیر احساس امنیت اجتماعی دو گروه نشان می‌دهد جز امنیت نوامیس، امنیت فرهنگی و امنیت احساسی در تمام موارد ذکر شده احساس امنیت اجتماعی (از نظر شاخص‌های امنیت جانی، امنیت اخلاقی، امنیت حقوقی، امنیت عاطفی، امنیت فکری و امنیت قضایی) دهستان فاقد گردشگر بیش‌تر از دهستان دارای گردشگر بوده است. در نهایت، با توجه به نتیجه پژوهش پیشنهادات کاربردی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comperative Study of the Security Social Sense in Rural Community of Havning Tourism and Lack Tourism, Case Study: Sardabhe Dehstan, Ardabil Ounty.

نویسندگان [English]

  • Vakil Heidari Sareban 1
  • Shararhe Saeb 2
1 Professor of Geography and Rural Planning Faculity of Humanities, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 MSc Student of Geography and Rural Planning Faculity of Humanities, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

This paper aims to investigate the role of rural tourism on social security sense in the rural Areas in the Ardabil County. This study is descriptive - analytical in terms of research methods, practical in terms of nature and is a library and field kind of research in terms of the type of data collection. The tool used in measuring the questionnaire was made by the researcher. It can be said that studied population in this study consists of all villagers living in Sardabhe Dehstan, with using of simple random sampling and based Cochran formula, the appropriate amount for this research were selected which person 385. In addition, apposite of this smaple, for making equality at test and result, 385 of residing of villagers Dehstane lack tourism ‘Baleglou’ were selected as control group. The tool of measurement was made researcher questionnaire. The content and face validity of the instrument was specified after several times review and correction by the faculty of members at university and several expertise of administrative offices. The reliability analysis was conducted and Cronbach’s alpha values for the various sections of instrument were estimated to be between 0.80 and 0.83.The results of research by using of t test showed that there was a statistically significant positive relationship between variables of fincial security, job security, ethical security, civic security, reputation security, cultural security and emotional security and independent variable. Finally, based on the results analysis, some applied recommendations have been provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social security
  • Rural Development. Rual Tourim
  • Social Development
  • Ardabil County