شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار گردشگری روستایی (مطالعه موردی: روستای زرآباد بخش الموت شرقی قزوین)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور. هیات علمی

2 دانشگاه پیام نور

3 هیات علمی دانشگاه

10.22048/rdsj.2020.204571.1820

چکیده

گردشگری یکی از فعالیت‌های مهمی است که در دهه‌های اخیر از جایگاه ویژه‌ای در توسعه اقتصادی برخی کشورها برخوردار بوده است. گسترش گردشگری می‌تواند باعث توزیع عادلانه درآمد در سطح ملی به‌خصوص در روستاها شود و تا حدودی با پرکردن شکاف توسعه بین مناطق مختلف کشور (بخصوص در روستاها) به توسعه پایدار در تمام نواحی کشور کمک کند. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار گردشگری روستایی در روستای زرآباد بخش الموت شرقی قزوین انجام گرفته است . دیدگاه کلی حاکم براین پژوهش با توجه به ماهیت و نوع پژوهش دیدگاه کمی -کیفی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 400 نفر از فعالان حوزه گردشگری روستایی بوده که با استفاده از آماره کوکران و نمونه گیری تصادفی، 112 نفر مورد پرسشگری قرار گرفتند. در پژوهش حاضر ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه بوده است که روایی صوری آن توسط اساتید صاحبنظر و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت ( 89/0). در تحلیل داده ها با استفاده از آزمون فریدمن و همچنین رویکرد معادلات ساختاری به بررسی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر توسعه پایدار گردشگری پرداخته شد و میزان تأثیرگذاری هر یک عوامل مورد آزمون قرارگرفت. با توجه به نتایج تاثیر پنج عامل پتانسیل روستا،‌ مشارکت مردمی، توسعه اشتغال‌زایی، حمایت‌های دولتی و فرهنگی و اجتماعی توسعه پایدار گردشگری روستایی شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and Investigating Factors Affecting Sustainable Development of Rural Tourism (Case Study: Zarrabad Village, East Alamut Section of Qazvin)

نویسندگان [English]

  • mahnaz mohammadzadeh 1
  • karim mohammadi 2
  • tahere sharghi 3
1 faculty member of pnu
2 payame koor university
3 faculty member of pnu
چکیده [English]

Tourism is one of the important activities that have played a special role in the economic development of some countries in recent decades. The expansion of tourism can lead to a fair distribution of income at the national level, especially in the countryside, and to some extent contribute to sustainable development in all parts of the country by filling the development gap between different regions of the country (especially in the villages). The purpose of this study was to identify the factors affecting the sustainable development of rural tourism in the village of Zorabad in the eastern Alamut district of Qazvin. The statistical population of this study consisted of 400 rural tourism activists. Using Cochran statistic and random sampling, 112 individuals were selected. In the present study, the main instrument for data collection was a questionnaire whose face validity was confirmed by experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient (0.89). According to the results, five factors of rural potential, public participation, employment development, governmental and cultural and social support for sustainable tourism development were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainable development
  • Rural tourism
  • Zarabad Village