ارزیابی شاخص های اجتماعی- فرهنگی در پایداری گردشگری روستاهای شهرستان نور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، تهران، ایران

10.22048/rdsj.2020.169619.1776

چکیده

پژوهش ‌حاضر به بررسی ارزیابی پایداری توسعه گردشگری در روستاهای نمونه گردشگری شهرستان نور با استفاده از روش‌شناسی توصیفی-تحلیلی، پیمایشی پرداخته است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق را روستاهای هدف و نمونه گردشگری شهرستان نور است منطقه مورد مطالعه (روستاهای هدف و نمونه گردشگری شهرستان نور) دارای14روستا و1574خانوار می باشد که بر اساس فرمول کوکران 310 سرپرست خانوار به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. اطلاعات گردآوری شده براساس آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از آزمون اسپیرمن و مدل بارومتریک بررسی شده‌اند. هدف این تحقیق پاسخگویی به این پرسش که ارزیابی پایداری اجتماعی- فرهنگی، توسعه گردشگری در روستاهای هدف و نمونه گردشگری شهرستان نور به چه صورت است بدین منظور پژوهش حاضر با توسعه روش عملی به ارزیابی وضعیت پایداری گردشگری و نقش هر عامل در یک محدوده زمانی (بهارو تابستان 97) پرداخته است. نتایج بدست آمده از تحقیقات میدانی و ارزیابی شاخص های مذکور در سطح روستاهای شهرستان نور، بیانگر این مطلب است که رابطۀ معنی داری بین توسعه گردشگری و پایداری روستاهای هدف و نمونه گردشگری شهرستان نور در ابعاد اجتماعی فرهنگی وجود و ابعاد اجتماعی-فرهنگی بامیانگین 488/. از سطح پایداری متوسط برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluationof cultural and social Characteristic of nourtownship in stability of tourist villages

چکیده [English]

This paper has taken the tourism development evaluation ofnourtownship sample villages usingcross-sectional survey methodologyunder consideration, it also studies the dimensions and effective characteristics in tourism stability in which it has collected information using document and library methods. The target population of this study is target villages and tourism sample of Noor city. The study area (target villages and tourism sample of Noor city) has 14 villages and 1574 households, Based on Cochran's formula, 310 household heads were selected as the sample size. The collected data were analyzed by descriptive and inferential statistics using Spearman test and barometric model. The goal of this paper is to answer the question that how is the stability evaluation in social-cultural, tourism development in target villages, and tourism sample in nour township. For this purpose, the present study, by developing a practical method, evaluates the sustainability of tourism and the role of each factor in a time period (Spring Summer 97). Results of field research and evaluation of these indicators in rural areas of Noor city, It indicates that there is a significant relationship between tourism development and sustainability of target villages and tourism sample of Noor city in socio-cultural dimensions of existence and socio-cultural dimensions of / 488. It has a medium stability level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability indicators
  • Sustainable Tourism
  • Rural Social and Cultural Development
  • Noor County